På strekninga frå Hordaland grense til Skei er det nokre strekningar som er ferdige, nokre er gang og fleire skal byggast dei komande åra. Bakgrunnen for at tiltak på strekninga er prioriterte i Nasjonal Transportplan, er at E39 har svært dårleg vegstandard på delar av strekninga.

Nokre av strekningane på E39 skal utbetrast med t.d. breiddeutviding, kurveutretting, forsterking og avkjørselssanering medan det for strekningane forbi Førde og Sande er valt at vegen leggast om.

Kart over planområde: