Ny rv. 41 planlegges som tofelts veg med vegbredde på totalt 12,5 meter. Ved Timenes utvides eksisterende rundkjøringer. Mellom Timenes og Hamresanden planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

I Lauvåsenkrysset beholdes dagens rundkjøring. Eksisterende rv. 41 mot Hamresanden legges i kulvert under ny rv. 41 nord for helsehuset på Lauvåsen. Gjennom Moneheia bygges en 1,3 km lang ettløpstunnel med 400 meter rømningstunnel i hver ende.

Brua over Topdalselva planlegges med to kjørefelt og gang-/sykkelveg. Ny rv. 451 ligger langs Topdalselva/Topdalsfjorden delvis på land og på fylling i elv/sjø fram til ny rundkjøring ved terminalbygg på flyplassen.

By- og miljøutvalget vedtok 16.08.2018 å legge reguleringsplanforslaget ut til offentlig ettersyn, med høringsperiode 07.09.18 – 19.10.18.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Kristiansand bystyre 26. februar 2020.

Her kan du se fremdriftsplan for planleggingen.