Strekningen mellom Akkarfjord og Jansvannet er en av de prioriterte utbedringsstrekningene i første del av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. 

Bypakke Hammerfest er prioritert i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029. Totalt er det satt av 1070 millioner kroner til prosjektet, hvorav staten skal betale 510 millioner kroner. 

En viktig del av prosjektet er omlegging av riksveg 94 med tunnel gjennom Salen, med sidearm til Hauen. Byen skal også tilrettelegges bedre for myke trafikanter og for utvikling av nye bo- og næringsområder.