Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

Kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18 ble enstemmig vedtatt i Lier og Asker kommune høsten 2022

Illustrasjon som viser Vikerlinja.
Kommunene vedtok Vikerlinja. Illustrasjon: Martin Blystad, Statens vegvesen

Historikk

I 2017 gjorde Statens vegvesen et byggherreoverslag av prosjektet rv. 23 Dagslett–Linnes, et overslag som viser hvor mye det vil koste å bygge vegen. Overslaget viste at prosjektet ble mye dyrere enn planlagt, og dermed ble prosjektet stoppet.

Planprogram for kommunedelplan for rv. 23 Linnes–E18 ble vedtatt i september 2017. I utkastet til plan med konsekvensutredning (KU) har vi vurdert syv ulike linjer fra Linnes og ut til E18, i tre ulike korridorer, og viser konsekvensene av disse. Planen ble stoppet før oversendelse til kommunen. Grunnen var at reguleringsplanen for rv. 23 Dagslett–Linnes var en forutsetning for løsningene vi utredet. Da dette prosjektet ble stoppet, måtte også prosjektet fra Linnes til E18 stoppes.

I mai 2018 ble det avgjort at prosjektene Dagslett–Linnes og Linnes–E18 skulle slåes sammen, og at Statens vegvesen skulle utrede «alle relevante alternativ» mellom Dagslett og E18 og at rimeligste alternativ skal være vurdert. Dette betød at vi måtte lage en kommunedelplan for hele strekningen fra Dagslett til E18.

Dette oppdraget blir også understreket i brev fra Samferdselsdepartementet 01.07.2019, hvor departementet understreker at Vikeralternativet skal være med i planprogrammet.

I mellomtiden har rv. 23 skiftet navn til E134. Prosjektet heter nå E134 Dagslett–E18.

I henhold til plan og bygningslovens §11-14 lå kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett–E18 ute på høring til og med 1. april 2022. Planen ble enstemmig vedtatt i Lier og Asker kommune høsten 2022.

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Asker, Lier
Fylker:
Akershus, Buskerud

E134 Dagslett–kryss E18 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Nils Brandt

Prosjektleder
Telefon:
99 38 60 33
E-post:

Marianne Harstad Haga

Planleggingsleder
Telefon:
93 00 64 79
E-post:

Sist oppdatert: