Denne nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) ble gjennomført i årene 2013 og 2014.

Totalt ble det gjennomført i underkant av 60 000 intervjuer. Nøkkelrapporten og faktaark fra undersøkelsen er dokumentert i følgende rapporter:

Last ned

Rapporter om bruk av ny teknologi ved RVU

I forbindelse med gjennomføring av ny reisevaneundersøkelse var det ønskelig å se på om ny teknologi kunne benyttes for en kontinuerlig innsamling av reisevanedata. Fire leverandører ble valgt ut for å se på alternative innsamlingsmetoder.

Fra Norge var dette SINTEF og Transportøkonomisk institutt, fra Sverige  var det Trivector og Danmark var det DTU.

Last ned