Her finner du gode eksempler på ulike gang- og sykkelanlegg, og større prosjekter der løsninger for gående og syklende er godt ivaretatt.

Miljøgate Andenes, fv. 82

Miljøgata gjennom Andenes langs fylkesveg 82 i Nordland er oppgradert til å bli et flott og attraktivt anlegg for alle brukere.

Prosjektet har en høy miljøprofil og det er lagt til rette for en «opprydding» av de trafikale forhold langs hovedgateløpet i sentrumsområdet. Forholdene for gående og syklende er bedret i form av utvidelse og oppgradering av fortau og sikring av fotgjengeroverganger.

Langkaigata Bjørvika, Oslo

E18 Bjørvika-prosjektet er en del av Fjordbyen Oslo, der målsettingen er å åpne opp området mellom by og fjord til glede for Oslos befolkning.

Hensikten med det nye vegnettet er først og fremst å legge til rette for byutvikling, samt å etablere et bedre og mer miljøvennlig transportsystem i området.

Strandgata Hamar, Hedmark

Strandgata i Hamar ble opprustet og åpnet i 2013. Det er nå lyst og tiltalende med brede fortau, tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti ved butikker og kafeer.

Grøntområdet mellom bilveg og jernbane er bevart med gangveger, steder å hvile, god belysning og beplantning.

Hardangerbrua, rv. 13

Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua ligger i Hardanger på rv. 13 og er den lengste hengebrua i Norge med en lengde på 1380 meter.

I tilknytning til brua ligger en 2675 meter med tunnel, 800 meter ny veg i dagen og 900 meter gang og sykkelveg.

Knutepunkt og miljøgate Innhavet, E6

Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott, sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir mer attraktivt å gå og sykle.

Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og rundkjøring som fartsreduserende tiltak.

Gang- og sykkelveg Mosseveien, E18

Hensikten med å etablere ny gang- og sykkelveg langs E18 fra Fiskvollbukta til Ulvøybrua har vært å sikre ferdsel for gående og syklende langs Mosseveien.

Anlegget er blitt attraktivt og tilgjengelig for gående og syklende, og er en viktig strekning både for lokal gang- og sykkeltrafikk og for pendlere på sykkel inn til Oslo.

Torggata - Bruene, Skien sentrum

Gangveg med fortau på strekningen Torggata – Bruene ble åpnet høsten 2013, og er en del av Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland.

Gående og syklende er delt med fortau med ikke avvisende kantstein, ved å skille kjørende fra gående forbygges potensielle konflikter mellom de to trafikanttypene.

Trollåsen Akershus, fv. 152

På Mastemyr i Akershus er fylkesveg 152 ombygget til å bli et attraktivt anlegg for gående, syklister og kollektivreisende.

Strekningen forbinder nærliggende boligområder med Kolbotn sentrum, og er også en viktig del av pendlerruta for syklister mellom Kolbotnområdet og Oslo sentrum.