Her finner du gode eksempler på krysningssteder.

Universell utforming
Gangfelt Foto: Knut Opeide

Miljøgate Andenes, fv. 82

Miljøgata gjennom Andenes langs fylkesveg 82 i Nordland er oppgradert til å bli et flott og attraktivt anlegg for alle brukere.

Prosjektet har en høy miljøprofil og det er lagt til rette for en «opprydding» av de trafikale forhold langs hovedgateløpet i sentrumsområdet. Forholdene for gående og syklende er bedret i form av utvidelse og oppgradering av fortau og sikring av fotgjengeroverganger.

Oppgraderte holdeplasser og gangfelt, Arendal

Dette eksempelet viser en strekningsvis oppgradering av bussholdeplasser og gangfelt langs fylkesveg 410 i Arendal. Utbedringen er gjennomført med lik standard for utforming over hele strekningen.

Strandgata Hamar, Hedmark

Strandgata i Hamar ble opprustet og åpnet i 2013. Det er nå lyst og tiltalende med brede fortau, tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti ved butikker og kafeer.

Grøntområdet mellom bilveg og jernbane er bevart med gangveger, steder å hvile, god belysning og beplantning.

Knutepunkt og miljøgate Innhavet, E6

Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott, sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir mer attraktivt å gå og sykle.

Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og rundkjøring som fartsreduserende tiltak.

Holdeplass og gangfelt Leirmoen Skien, rv. 36

Anlegget ved Leiremoen (riksveg 36) som er oppgradert består av to holdeplasser og ett gangfelt, og er en del av Metronettet i Grenland. Anlegget er oppgradert for å øke tilgjengeligheten til bussholdeplassene, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktet og å gjøre dette tilgjengelig for alle.

Gangfelt i signalregulert kryss Nenset Skien, rv. 36

Nenset-krysset er et stort signalregulert x-kryss langs riksveg 36 mellom Skien og Porsgrunn. Krysset har mange reisende, og flere viktige målepunkter har tilknytning til dette krysset.

Utløsende for oppgradering av krysset har vært å bedre fremkommeligheten for bussen langs en viktig busstrasé, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktene og å øke tilgjengeligheten på kryssområdet for alle brukergrupper.

Oppgradering av gangfelt i by, Sandefjord

Fra 2009 har universell utforming vært en naturlig del av trafikksikkerhetsutbedringene i sentrum av Sandefjord. Det er gjennomført tiltak på hovedveger inn mot sentrum og på gatenettet i sentrum.

Oppgraderingene har bidratt til bedre forhold for gående og syklende, og tiltakene er utført i henhold til prinsipper for universell utforming på en svært god måte.