Her finner du gode eksempler på knutepunkt.

Knutepunkt og miljøgate Innhavet, E6

Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott, sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir mer attraktivt å gå og sykle.

Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og rundkjøring som fartsreduserende tiltak.

Kollektivknutepunkt Skjelsvik, Porsgrunn

Nytt knutepunkt på Skjelsvik ble bygget fordi det var et behov for et nytt ekspressbusstopp nær E18 i Porsgrunn kommune, som man ønsket samlokalisert med de lokale bussene i Grenland.

Kollektivknutepunktet i Skjelsvik ble åpnet i 2009. Målsettingen for prosjektet var å få til et effektivt kollektivknutepunkt for lokalbussene i Grenland og ekspressbussene langs E18. Det var viktig at knutepunktet ble tilgjengelig for alle brukergrupper, og at anlegget fikk en estetisk god og enkel funksjonell utforming.

Prinsenkrysset superbussholdeplass, Trondheim

Som en del av Miljøpakken bygger Statens vegvesen ut den første superbussholdeplassen. I august 2013 åpnet første del av krysset for kollektivtrafikk.

Krysset er et av de viktigste knutepunktene i Trondheim og hensikten med utbyggingen var å skape bedre flyt i busstrafikken.