Universell utforming er viktig for Statens vegvesen. Det handler om å heve kvaliteten på infrastrukturen slik at flest mulig kan ta den i bruk.

På disse nettsidene viser vi frem noen av de flotte anleggene vi bygger hvert år som er med på å gjøre transportsystemet mer tilgjengelig og attraktivt å ferdes i. Universell utforming er viktig i hele planleggingsprosessen fra overordnet prosjektering til detaljutforming. Universell utforming er viktig i hele planleggingsprosessen fra overordnet prosjektering til detaljutforming.

Sammenhengende reisekjeder

Vi ser hvor viktig det er at enkeltstående anlegg sees i sammenheng med resten av reisekjeden. Det er avgjørende at funksjonaliteten, både for de som skal bruke anlegget og de som skal drifte og vedlikeholde det, ivaretas.

Vi må etterstrebe anlegg med stedstilpassede og estetiske kvaliteter. Vi kan lære av andres gjennomtenkte og gode løsninger, anlegg som ser bra ut, som fungerer godt og som tilfredsstiller tekniske krav. Vi kan bruke erfaringene fra disse i andre prosjekter og i videre forsknings- og utviklingsarbeid. 

Helhetlig kvalitet

Eksemplene som vises er alle anlegg der universell utforming er ivaretatt på en god måte. Det er anlegg der man har startet med blanke ark, men også har fått til tilfredsstillende løsninger på tross av vanskelige utgangspunkt. Vurderingene som er gjort av anleggene har også pekt på forbedringspotensialer og viser at vi må tenke universell utforming og helhet tidlig i planleggingsprosessen.

Kontaktpersoner:

Liv Rakel Øvstedal, Samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen