Her finner du gode eksempler på løsninger på holdeplasser for buss, både enkeltprosjekter og eksempler på strekningsvise oppgraderinger.

Oppgraderte holdeplasser og gangfelt, Arendal

Dette eksempelet viser en strekningsvis oppgradering av bussholdeplasser og gangfelt langs fylkesveg 410 i Arendal. Utbedringen er gjennomført med lik standard for utforming over hele strekningen.

Knutepunkt og miljøgate Innhavet, E6

Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott, sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir mer attraktivt å gå og sykle.

Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og rundkjøring som fartsreduserende tiltak.

Bussholdeplasser Kvivsvegen, E39

Høsten 2012 åpnet E39 Kvivsvegen gjennom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vegen gav fergefri forbindelse mellom Lote i Sogn og Fjordane og Festøya i Møre og Romsdal. Prosjektet består av flere tunneler og veg i dagen, hvor det er bygget bussholdeplasser med universell utforming.

Holdeplass og gangfelt Leirmoen Skien, rv. 36

Anlegget ved Leiremoen (riksveg 36) som er oppgradert består av to holdeplasser og ett gangfelt, og er en del av Metronettet i Grenland. Anlegget er oppgradert for å øke tilgjengeligheten til bussholdeplassene, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktet og å gjøre dette tilgjengelig for alle.

Gang- og sykkelveg Mosseveien, E18

Hensikten med å etablere ny gang- og sykkelveg langs E18 fra Fiskvollbukta til Ulvøybrua har vært å sikre ferdsel for gående og syklende langs Mosseveien. Anlegget er blitt attraktivt og tilgjengelig for gående og syklende, og er en viktig strekning både for lokal gang- og sykkeltrafikk og for pendlere på sykkel inn til Oslo.

Trollåsen Akershus, fv. 152

På Mastemyr i Akershus er fylkesveg 152 ombygget til å bli et attraktivt anlegg for gående, syklister og kollektivreisende. Strekningen forbinder nærliggende boligområder med Kolbotn sentrum, og er også en viktig del av pendlerruta for syklister mellom Kolbotnområdet og Oslo sentrum.

Prinsenkrysset superbussholdeplass, Trondheim

Som en del av Miljøpakken bygger Statens vegvesen ut den første superbussholdeplassen. I august 2013 åpnet første del av krysset for kollektivtrafikk. Krysset er et av de viktigste knutepunktene i Trondheim og hensikten med utbyggingen var å skape bedre flyt i busstrafikken.