Statens vegvesen utgir vegnormaler, veiledninger og retningslinjer.

Vegnormaler er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, både for Statens vegvesen og andre myndigheter. Vegnormalene er kravdokumenter. Mer om vegnormaler finner du under Vegnormalene.

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter vegnormalene. De inneholder utdypende fagstoff utover det som står i vegnormalene og beskriver mer i detalj hvordan krav i vegnormalene kan brukes.

Retningslinjer gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra vegdirektøren. Retningslinjene gjelder også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen.

Vegnormaler, veiledninger og retningslinjer revideres på ulike tidspunkt. Dersom det er ulikheter i innhold mellom vegnormal, veiledning og retningslinje, er det alltid vegnormalen som gjelder. Dersom det er motstridende krav mellom to vegnormaler ber vi om at Tverrfaglig vegnormalgruppe kontaktes slik at det kan avklares hva som er gjeldende krav.

Vi har laget en oversikt over vegnormalene, retningslinjer og veiledninger inndelt etter hovedtema (PDF)