Normaler

Håndbøkene som kalles normaler beskriver krav som er angitt med verbene skal og bør. Kravene kan fravikes etter bestemmelser gitt i forskrift og normal. Dersom det viser seg nødvendig å fravike normalenes krav, skal dette behandles gjennom søknad. 

N100, N101, N200, N400, N401, N500 og N601

For håndbøkene N100, N101, N200, N400, N401, N500 og N601 som er hjemlet i forskrift til veglovens § 13, har Statens vegvesen ved Vegdirektoratet ifølge forskriften myndighet til å fravike normalenes krav for riksveger. Interne rutiner i Statens vegvesen er innrettet slik at Vegdirektoratet avgjør skal-krav og regionene avgjør bør-krav. For fylkesveger er myndighet til fravik tillagt fylkeskommunen. Så fremt ikke noe annet er avtalt, følges fraviksprosessen til og med regional behandling i Statens vegvesen (Sams vegadministrasjon) før den sendes til fylkeskommunen for vedtak. For krav til bru, ferjekai og andre bærende konstruksjoner i normalene, som er hjemlet i bruforskriften, har Vegdirektoratet myndighet til å fravike normalene for både riks- og fylkesveger. For kommunale veger er myndighet for fravik tillagt den enkelte kommune og fravikssaker blir behandlet etter kommunens retningslinjer.

N300, N301, N302 og N303

For håndbøkene N300, N301, N302 og N303 som er hjemlet i skiltforskriften § 35, har Statens vegvesen fraviksmyndighet for hele det offentlige vegnettet. Det er utviklet en egen instruks og søknadsskjema for kommunale veger.

Generelt

Forskjellen på behandling mellom ulike krav er kort beskrevet i innledende kapitler i normalene, men mer utdypet i Statens vegvesens kvalitetssystem. Statens vegvesens kvalitetssystem er et internt verktøy. Eksterne som har behov for å vite rutinene må kontakte aktuell region eller vegprosjekt i Statens vegvesen spesielt.

Søknader om fravik som skal behandles og vedtas i Statens vegvesen, skal sendes Vegdirektoratet/regionen og ferdigbehandles før forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

Dersom det er behov for å søke om fravik fra kravene i normalene på et seinere tidspunkt i planprosessen, skal fravikssaken være ferdigbehandlet senest før utsending av konkurransegrunnlag. I tillegg skal fraviket ikke ha vesentlig betydning for én eller flere av punktene nedenfor:

  • Kravet om at reguleringsplanen skal inneholde et kostnadsoverslag med nøyaktighet +/- 10 %.
  • Kravet om at reguleringsplanen skal gi nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre planen og må derfor omfatte alle arealer som skal erverves eller klausuleres i forbindelse med gjennomføringen av veganlegget.
  • Forutsetningen om at reguleringsplanen skal gjøre det mulig for publikum, berørte og offentlige instanser å forstå hvordan forholdene vil bli ved planens gjennomføring og senere i trafikksituasjonen.
  • Forutsetningen om at reguleringsplanen skal være i tråd med de fire vegpolitiske mål som er framkommelighet for alle trafikantgrupper, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming.

Disse tidsfristene gjelder ikke håndbok N301 som først kommer til anvendelse i utførelsesfasen.

Krav til søknad om fravik gjelder også eventuelle supplerende NA-rundskriv tilknyttet normalene. Eventuelle NA-rundskriv er tilknyttet den enkelte normal som egne dokument på Statens vegvesens håndboksider.

Søke om fravik

Når du skal søke om fravik skal standard søknadsskjema benyttes.

Kontakt

Vegavdelingen, Planlegging og grunnerverv

Transportavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen