Håndbok N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i håndboken gjelder alle offentlige veger. Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger og en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Håndboken setter krav til veger og gaters linjeføring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjørsler, forbikjøring, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg for buss, vegbelysning og vegens sideanlegg.

Håndboka tar også for seg linjeføring på bru og gjennom tunnel.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndboka, benytt e-post: N100@vegvesen.no