Det skal foreligge en gjennomføringsplan for modellbaserte prosjekter.

Gjennomføringsplanen bør blant annet beskrive hvordan informasjonshåndtering, informasjonsutveksling, ansvarsforhold og kvalitetssikring behandles gjennom prosjektet. Dokumentet bør også inneholde en beskrivelse av hvordan fagmodellen er bygd opp og strukturert. Gjennomføringsplanen skal besvare spørsmålet; hvordan skal informasjonen i modellen deles med sluttbrukeren, og hva trenger de for å gjennomføre jobben? Med sluttbrukere menes for eksempel forskalingssnekker, jernbinder og kontrollingeniør.

Vi har utformet et eksempel på en gjennomføringsplan (PDF)

Punkter som bør inngå i gjennomføringsplanen

Modellen: Formaliteter vedrørende modellen skal beskrives. Hvilken status skal modellen ha i forhold til tegninger? Hvis det er uoverensstemmelse, hva er gjeldene? 

Informasjonshåndtering og –utveksling: Hvordan skal prosjektet gjennomføres med tanke på informasjonshåndtering og –utveksling? Hvordan er dataflyten mellom de ulike brukergruppene av modellen? Hvordan er data- og informasjonsflyten tenkt teknisk gjennomført (system/plattform/programvarer/filformater)? 

Ansvarsforhold: Det skal gjøres en grundig prosesskartlegging som illustrerer ansvarsforhold og dataflyt i prosjektet. Hvem er ansvarlig for å få informasjonen ut til sluttbrukeren på byggeplassen? Bruk gjerne figurer og modeller for å vise hvordan dette gjennomføres i deres prosjekt.

Figur: Informasjonsflyt og ansvarsforhold gjennom et prosjekt - modellbasert prosjektering

 

Kvalitetssikring: Hvordan skal kvalitetssikringen i prosjektet gjennomføres og dokumenteres? 

Forvaltning, drift og vedlikehold: Hvordan er modellen tenkt overført til forvaltning? 

Beskrivelse av fagmodellen: Gjennomføringsplanen skal inneholde en beskrivelse av fagmodellen, og denne bør inngå som et vedlegg. 

Modellbasert prosjekteringskontroll