Generelle retningslinjer for modellbasert prosjekteringskontroll hos Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning.

Retningslinjene er foreløpige, og vil revideres etter hvert som vi tilegner oss mer kunnskap og erfaring innenfor modellbaserte prosjekter.

1. Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering 2015 åpner for modellbasert prosjektering, punkt 1.3.1:

«Det kan benyttes digital 3D-informasjonsmodell ved bruprosjektering (BIM). Dersom det prosjekteres i BIM skal det benyttes åpne BIM-standarder og -formater. Informasjonsmodellen bygges opp med et objektbasert modelleringsverktøy som benytter objekter med egenskaper og relasjoner. Stikningsdata tas ut fra 3D-modell.»

2. Kontroll og godkjenning

Siden håndbok N400 åpner for modellbasert prosjektering tilbyr Vegdirektoratets kontroll og godkjenningsordning modellbasert prosjekteringskontroll. Modellbasert prosjekteringskontroll skal avklares med Vegdirektoratet på forhånd, og dette krever en bestilling av teknisk kontroll av brukonsept i henhold til håndbok N400 punkt 2.3.1. 

3. Detaljeringsgrad på modell

For å minimere behovet for tegninger stilles det krav til at modellen har minst like god detaljeringsgrad som påkrevd for tegninger. Kostnadsrelatert informasjon skal innarbeides i modellen. Håndbok N400 åpner for modellbasert prosjektering, men øvrige krav i håndboken er utarbeidet med hensyn på tegningsbasert prosjektering. Vegdirektoratet forbeholder seg derfor retten til å kunne kreve tegninger i henhold til håndbok N400 punkt 1.3.5.

4. Gjennomføringsplan

Det skal foreligge en gjennomføringsplan for modellbaserte prosjekter. Gjennomføringsplanen bør blant annet beskrive hvordan informasjonshåndtering, informasjonsutveksling, ansvarsforhold og kvalitetssikring behandles gjennom prosjektet. Dokumentet bør også inneholde en beskrivelse av hvordan fagmodellen er bygd opp og strukturert.

5. Objektkoder og -navn

Det er en forutsetning at objektkoder og -navn fra Brutus benyttes, og det skal innarbeides på alle objekter i modellen. Objektkoder og -navn fra Brutus er publisert som et eget dokument under «Last ned» på siden modellbasert prosjekteringskontroll.

Objektkoder etter håndbok V770 Modellgrunnlag innarbeides også. Disse objektkodene er bygd opp etter mal fra prosesskoder definert i håndbok R761 Prosesskode 1 og håndbok R762 Prosesskode 2.  

Det gjøres en del arbeid med å standardisere objektkoder for konstruksjoner, og endringer for dette punktet kan forekomme. 

6. Krav til innlevert dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal fremlegges ved modellbasert prosjekteringskontroll:

  • Oversiktstegning
  • Prosjekteringsgrunnlag (N400 pkt. 1.3.1) og konstruksjonsberegninger (N400 pkt. 1.3.2)
  • Gjennomføringsplan for prosjektet
  • Beskrivelse av fagmodellen; hvordan modellen er strukturert og hvordan den er tenkt kvalitetssikret
  • Modellen i åpent format. Foreløpig anser Vegdirektoratet IFC som det mest hensiktsmessige filformatet. Hvis prosjekterende ønsker å benytte andre åpne formater skal dette avklares med Vegdirektoratet.