Generelle retningslinjer for modellbasert prosjekteringskontroll hos Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning.

Retningslinjene er foreløpige, og vil revideres etter hvert som vi tilegner oss mer kunnskap og erfaring innenfor modellbaserte prosjekter.

Vegnormal N400 Bruprosjektering

N400 Bruprosjektering punkt 1.1 til og med 1.5 stiller krav til prosjekteringsgrunnlag. Krav til modell som forvaltningsdokumentasjon er omtalt i vegnormal N400 punkt 1.6.2.

Dersom det prosjekteres modellbasert (BIM) skal det benyttes åpne BIM-standarder og -formater. Informasjonsmodellen bygges opp med et objektbasert modelleringsverktøy som benytter objekter med egenskaper og relasjoner. Stikningsdata tas ut fra 3D-modell.

Detaljeringsgrad på modell

For å minimere behovet for tegninger stilles det krav til at modellen har minst like god detaljeringsgrad som påkrevd for tegninger, se vegnormal N400 Bruprosjektering punkt 1.1 til 1.6. Kostnadsrelatert informasjon skal innarbeides i modellen i henhold til vegnormal Bruprosjektering N400 krav 1.5.2-4.

Gjennomføringsplan

Det bør foreligge en overordnet gjennomføringsplan for modellbaserte prosjekter. Gjennomføringsplanen bør blant annet beskrive hvordan informasjonshåndtering, informasjonsutveksling, ansvarsforhold og kvalitetssikring behandles gjennom prosjektet. Dokumentet bør også inneholde en beskrivelse av hvordan fagmodellen er bygd opp og strukturert, se vegnormal N400 Bruprosjektering krav 1.5.1-1.

Objektkoder og -navn

Objektkoder og -navn fra Brutus innarbeides på alle objekter i modellen, se vegnormal N400 Bruprosjektering krav 1.5.3-3. Objektkoder og -navn fra Brutus er publisert som et eget dokument under «Last ned» på siden modellbasert prosjekteringskontroll.

Objektkoder etter retningslinje R110 Modellgrunnlag innarbeides også der denne anvendes. 

Det gjøres en del arbeid med å standardisere objektkoder for konstruksjoner, og endringer for dette punktet kan forekomme. 

Krav til innlevert dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal fremlegges ved modellbasert prosjekteringskontroll:

  • Oversiktstegning
  • Samlet prosjekteringsmateriale i henhold til N400 
  • Beskrivelse av modellen (N400 punkt 1.5.1)
  • Gjennomføringsplan for prosjektet
  • Modellen leveres i åpent format i henhold til vegnormal N400 krav 1.4.1-2. Foreløpig anser Vegdirektoratet IFC som det mest hensiktsmessige filformatet. Hvis prosjekterende ønsker å benytte andre åpne formater skal dette avklares med Vegdirektoratet.
  • Dokumentasjon som oversendes til kontroll i Vegdirektoratet skal være i samsvar med vegnormal N400 krav 2.3-1.
  • Prosjekteringsmaterialet skal være kvalitetssikret i henhold til krav i vegnormal N400 1.1.1 og 1.7 før oversendelse til kontroll og godkjenning.