Veiledningen inneholder forhåndsgodkjente tegninger til bruk som grunnlag for utskifting av bruplate på eksisterende bruer.

Hensikten er å raskere og mer effektivt kunne prosjektere og bygge bruplater med spennvidde opp til 15 m. Det er også en fordel at vegen, hvor utskifting av bruplate skjer, ikke behøver å være stengt i lengre tid. Intensjonen er at vegen ikke behøver å holdes stengt i mer enn ett døgn.

Det er en forutsetning at underbygningen er i tilfredsstillende stand og at dette er dokumentert.

Tegningene kan benyttes for ny bruoverbygning med spennvidde mellom 2,5 m og 15,0 m og med føringsbredder mellom 6,5 m og 8,0 m. Den nye overbygningen består av to bruplatedeler som støpes utenfor brustedet, monteres på plass og støpes sammen med en langsgående støp mellom de to bruplatedelene. Plata med spennvidde mellom 2,5 m og 5,0 m er ikke todelt.

Veiledning V427 finner du i oversikten www.vegvesen.no/handboker

Veiledninger oppdateres ikke like ofte som vegnormaler. Dette kan medføre at deler av veiledningene ikke er i henhold til dagens vegnormal N400 Bruprosjektering og annet gjeldende regelverk. Ved bruk av veiledningene er det derfor viktig å være oppmerksom på når veiledningen ble utgitt, hvilket regelverk som var gjeldende på den tiden og hva som er gjeldende regelverk for prosjektet i dag.

Tegningene er delt inn slik at det er ett tegningssett per spennviddeintervall. 

Last ned tegningene som PDF

Vegnormaler og veiledninger