Tegninger av forhåndsgodkjente prefabrikkerte brubjelker.

Veiledning V426 Prefabrikkerte brubjelker gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente brubjelker. Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte betongbjelkene. Brukonstruksjonen må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormalen N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av bjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd. Veiledningen bidrar også til en mer ensartet bransjepraksis.

Veiledning V426 finner du i oversikten www.vegvesen.no/handboker

Veiledninger oppdateres ikke like ofte som vegnormaler. Dette kan medføre at deler av veiledningene ikke er i henhold til dagens vegnormal N400 Bruprosjektering og annet gjeldende regelverk. Ved bruk av veiledningene er det derfor viktig å være oppmerksom på når veiledningen ble utgitt, hvilket regelverk som var gjeldende på den tiden og hva som er gjeldende regelverk for prosjektet i dag.

Last ned eksempel på arbeidstegninger for 40 meters bru

Last ned eksempel på produksjonstegninger for 40 meters bru

Last ned oversiktstegninger av NTB og KTB form