Datakatalogen er en samling definisjoner og beskrivelser av innholdet i NVDB.

Datakatalogen definerer hvilke fagdata det er mulig å legge inn i NVDB, den kan sees på som et detaljert innholdsregister for NVDB. I Datakatalogen defineres det vegobjekttyper. Vegobjetktype kan alternativt benevnes «ting», «entitet», «objekttype», «element», «feature», etc. Rekkverk og Trafikkulykke er eksempler på vegobjekttyper.

I tillegg til selve definisjonen av de enkelte vegobjektetypene angis det egenskapstyper for dem. Disse egenskapstypene viser hvilken detaljinformasjon det er mulig å gi til forekomster av slike vegobjekttyper i NVDB. Datakatalogen avgjør om det skal gis tekst, tall, dato eller predefinert verdi til den enkelte egenskapstypen. «Rekkverkstype» er eksempel på en egenskapstype for Rekkverk, «Ulykkesdato» er eksempel på egenskapstype knyttet til Trafikkulykke.

Dakat er et verktøy for å administrere Datakatalogen. Verktøyet benyttes også til innsyn i Datakatalogen. Fra Dakat er det mulig å hente ut produktspesifikasjoner for vegobjekttypene. Produktspesifikasjonene er et dokument som viser alle detaljer omkring den bestemte vegobjekttypen inkludert regler for hvordan data skal registreres.

Arbeidet med Datakatalogen pågår kontinuerlig. Det gjøres tilpasninger i forhold til nye behov og utbedring av mangler. Det legges ut ny versjon av Datakatalogen 2–4 ganger per år. Arbeidet med Datakatalogen administreres av NVDB og Geodataseksjonen.

Innholdet i Datakatalogen tilgjengelig gjennom NVDB API og gjenspeiles i Vegkart og andre NVDB-verktøy.

Kontakt

Innspill eller spørsmål til innholdet i Datakatalogen? Alle henvendelser kan sendes gjennom vårt kontaktskjema, eller via e-post til .