Datakatalogen er regelboka til Nasjonal vegdatabank. Den inneholder definisjoner og regler som angir hvordan og hvilken informasjon som skal registreres.

Datakatalogen Gå til Datakatalogen

I Datakatalogen:

  • defineres det hvilke vegobjekttyper som er mulig å legge inn. Som for eksempel «Stikkrenne» eller «Fartsgrense».
  • angis det  hvilke egenskapstyper som er lovlig å registrere. Eksempler på egenskapstyper kan være «Rekkverkstype» for vegobjekttypene «Rekkverk»  eller «Alvorlighetsgrad» for «Trafikkulykke».
  • finnes det regler om hvordan objektene skal registreres. Herunder hvilken geometri, kvalitet og hvordan de skal stedfestes til vegnettet.

Mange vegobjekt har tilhørighet til hverandre og assosieres som mor- og datterobjekt. For alle egenskaper er det regler for hva som er påkrevd og om det skal være tekst, tall, dato eller ha en bestemt verdi.

Produktspesifikasjoner for vegobjekttyper

Statens vegvesen utarbeider produktspesifikasjoner for vegobjekttyper hvor slike definisjoner og regler er beskrevet sammen med gode eksempler.

Verktøy for å søke i Datakatalogen

Dakat

Dakat er et innsynsverktøy som viser komplett innhold i Datakatalogen, samt objektlister og kategoritilhørighet. Dakat viser også tidligere versjoner og kan vise kommende versjon. 

NVDB Datakatalog

Her vises det viktigste innholdet i gjeldende versjon av Datakatalogen. Det er kopling til data i NVDB for statistikk og visning i Vegkart

Datakatalog i Vegkart

Innholdet i Datakatalogen er tilgjengelig gjennom NVDB API og gjenspeiles i andre NVDB-verktøy.

Arbeid med Datakatalogen pågår kontinuerlig. Det legges ut ny versjon av Datakatalogen 3-4 ganger per år.