Referansesystemet i NVDB er en beskrivelse av det fysiske vegnettet og representerer et digitalt navigerbart vegnett.

Illustrasjonsbilde for Nasjonal vegdatabank - NVDB
Illustrasjonsbilde for Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet, og objekter som er knyttet til vegen. Foto: Statens vegvesen

Referansesystemet danner grunnlaget for alle registreringer i NVDB. Referansesystemet består av:

  • Basisnettet, et nettverk av noder og lenker som alle objekter er stedfestet på.
  • Geometri for senterlinjer som viser vegens plassering i terrenget.
  • Vegsystemreferanse som beskriver vegmyndighet, vegens nummer og hvilke deler av vegnettet som hører til den aktuelle vegen.

I forbindelse med regionreformen ble referansesystemet i NVDB endret 7. november 2019. Det er gjort store endringer på oppslags- og rapporteringsnøkkelen. Ny referanse er bygd opp på en ny måte, og kalles for Vegsystemreferanse.

Se faktaarket for beskrivelse av vegsystemreferansen (PDF), og forholdet mellom den gamle vegreferansen og den nye vegsystemreferansen.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (PDF) beskriver referansesystemet i NVDB i detalj.

Gå videre