Vegforvalters ansvar for dataleveranse til Nasjonal vegdatabank (NVDB).

NVDB er et register for vegdata som skal sikre at vegforvalterne kan forvalte sitt vegnett på en effektiv måte, og at samfunnets behov for vegdata ivaretas.

Krav til leveranse av data er beskrevet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) – Ansvarsforhold, bruksrett og krav til leveranse av data (PDF).

En dataleveranse består av flere prosesser som skal utføres til forskjellige tider i løpet av et prosjekt. Det er derfor viktig å få en oversikt over hvor og når data til Nasjonal vegdatabank skal leveres, både for veg under bygging og for veg som er åpen for trafikk. Det flere som er involvert i en dataleveranse, så informasjonsflyten er også viktig.

Opprett kontakt

Hver enkelt vegforvalter har ansvar for at det blir opprettet en kontaktperson mot NVDB. Dette meldes til Statens vegvesen før prosjektet starter, ved å fylle ut kontaktskjema. Statens vegvesen vil melde tilbake hvem som er kontaktperson hos seg.

Registrer veganlegg

For å få en oversikt over hvor det skjer endringer langs vegene i Norge og hvor det dermed blir behov for oppdatering av data i NVDB, skal man opprette vegobjekttypen Veganlegg så tidlig som mulig.

For nye prosjekter bør veganlegg registreres i NVDB ved oppstart av prosjekteringsfasen. Det skal senest registreres ved anleggsstart.

Lever data

Det er viktig at man i tidlig fase blir kjent med kravene for hva som skal leveres av data til NVDB.

Innholdet i NVDB er delt i tre kategorier ut fra om det er nasjonale data eller ikke, og ut fra hvem som har ansvar for dataene i NVDB. Det stilles ulike krav til leveranse av vegobjekter utfra hvilken kategori datasettet tilhører og utfra hvilken situasjon endringen stammer fra.

Kategori 1: Digitalt navigerbart vegnett

Det stilles ekstra krav til dataleveranse av kategori 1-data.

Det digitale navigerbare vegnettet er en sammenstilling av et nettverk og objekttyper som gir mer informasjon om vegen, og som gjør det navigerbart. Dette er objekttyper som vegsystemreferanse, adresse, fartsgrense og vegsperring. De danner grunnlaget for blant annet ruteplanlegging og bilnavigasjon. I tillegg er de viktige data i forbindelse med beredskapsarbeid og ved utarbeidelse av veglister.

Statens vegvesen har ansvar for å legge inn og forvalte disse datasettene, mens hver enkelt vegforvalter må bidra med grunnlagsinformasjon.

Leveranse av data skal skje på et tidlig tidspunkt og i god tid før vegåpning.

Vegnett

Krav til leveranse av vegnettsdata er beskrevet i dokumentet Mal for leveranse til vegnett (PDF). Dette dokumentet beskriver også hvilke andre vegobjekttyper som skal inngå i en vegnettsleveranse.

Det kan være vanskelig å avgjøre om et prosjekt medfører en vegnettsendring eller ikke. Det er derfor laget et dokument med beskrivelser av endringer langs veg som påvirker vegnettet i NVDB, Hva er en vegnettsendring (PDF).

I tillegg er det utarbeidet en tabell som lister ut alle vegobjekttyper tilhørende kategori 1 (XLSX). Tabellen viser hva som kreves av grunnlagsinformasjon for hver enkelt vegobjekttype. 

Kategori 2: Nasjonale fagdata

Data i denne kategorien omfatter fagdata av nasjonal interesse. Data skal ha nasjonal dekning på riks- og fylkesvegnettet. Hver enkel vegforvalter må legge inn og forvalte dataene i NVDB for sitt vegnett.

Kategori 3: Vegforvalters data

Data i denne kategorien omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov.

Beskrivelse av kategori og kategoritilhørighet

I samarbeid med alle vegforvaltere, fastsetter Statens vegvesen hvilke vegobjekttyper som skal tilhøre hvilken kategori. 

Hva som er lagt til grunn for å avgjøre hvilken kategori de enkelte vegobjekttypene skal tilhøre, beskrives i dokumentene under.

Det framgår også av Datakatalogen hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper som inngår i de ulike kategoriene.

Mer informasjon

Det skal leveres data til veglister og eventuelle tunneler og bruer. Informasjon om krav av leveranse for veglister er under arbeid. Krav til leveranse av data for tunneler og bruer er også under arbeid.

Registrere data i NVDB