NVDB skal til enhver tid ha et oppdatert vegnett og oppdaterte fagdata.

Det må derfor stilles krav til leveranse av data/datagrunnlag fra vegforvaltere i forbindelse med at det gjennomføres utbygging og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet. For fylkeskommunene er dette kravet hjemlet i Vegdataforskriften. For andre vegforvaltere gjelder egne avtaler.

Ansvarsforhold, bruksrett og krav til leveranse av data

Statens vegvesen har utarbeidet dokumentet  «Ansvarsforhold, bruksrett og krav til leveranse av data». Av dokumentet framgår ansvarsforhold rundt håndtering av veg- og transportdata og krav til dataleveranser til NVDB ved utbygging og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet.

Kategoriinndeling

Innholdet i NVDB er delt i tre kategorier ut fra om det er nasjonale data eller ikke, og ut fra hvem som har ansvar for dataene i NVDB:

Kategori 1: Digitalt navigerbart vegnett

Data i denne kategorien omfatter selve vegnettet med tilhørende basisinformasjon. Statens vegvesen har ansvar for å legge inn og forvalte kategori 1-data i NVDB, mens hver enkel vegforvalter må bidra med grunnlagsinformasjon. Det skilles på leveranse fra prosjekter med endringer i vegnettet, prosjekter uten endringer i vegnettet og fortløpende endringer.

Det skal leveres grunnlag for selve vegnettet og grunnlag for kategori 1-vegobjekter.

Vi har utarbeidet en tabell som lister ut alle vegobjekttyper tilhørende kategori 1 (XLSX). Tabellen viser hva som kreves av grunnlagsinformasjon for hver enkelt vegobjekttype. Denne tabellen kommer i oppdatert versjon i forbindelse med nye versjoner av Datakatalogen. 

I tabellen skilles det på prosjekt med vegnettsendring, prosjekt uten vegnettsendring, fortløpende endringer og etterslep (situasjon a-d). Det står kryss der det skal leveres datagrunnlag. Videre kommer det fram når og hvor ofte det skal leveres data og på hvilken form data skal leveres. 

Om ikke annet avtales utveksles informasjon gjennom tabellariske oversikter per vegobjekttype. Eksempel på et slikt registreringsskjema finnes i tabellen.

Kategori 2: Nasjonale fagdata

Data i denne kategorien omfatter fagdata av nasjonal interesse. Data skal ha nasjonal dekning på riks- og fylkesvegnettet. Hver enkel vegforvalter må legge inn og forvalte dataene i NVDB for sitt vegnett.

Kategori 3: Vegforvalters data

Data i denne kategorien omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov.

Statens vegvesen fastsetter hvilke vegobjekttyper som skal tilhøre hvilken kategori. Det framgår av Datakatalogen hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper som inngår i de ulike kategoriene.

Beskrivelse av kategori og kategoritilhørighet

Hva som er lagt til grunn for å avgjøre hvilken kategori de enkelte vegobjekttypene skal tilhøre, beskrives i dokumentene under.

Krav til leveranse

Tabellen nedenfor gir oversikt over krav som er knyttet til NVDB i forbindelse med bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av riks- og fylkesveger.

Krav til leveranser for ulike kategorier og situasjoner                                                   
  Generelt Kategori 1 Kategori 2     Kategori 3
  Etablere kontakt Opprette «Veganlegg» i NVDB Levere grunnlag for vegnett Levere grunnlag for NVDB-vegobjekter Etablere og oppdatere NVDB-vegobjekter Etablere og oppdatere NVDB-vegobjekter    
a. Prosjekt med vegnettsendring           X         X           X            X              X            O
b. Prosjekt uten vegnettsendring           X         X              X              X            O
c. Fortløpende endringer           X                X              X            O

d. Etterslep

          X           (X)            X              X            O

Tabell: Krav til leveranser for ulike kategorier og situasjoner. X=Krav, O=Opsjonelt.

Opprette kontaktperson mot NVDB

Den enkelte vegforvalter har ansvar for at det opprettes en kontaktperson mot NVDB. Dette meldes til Statens vegvesen før prosjektet starter ved å fylle ut kontaktskjema. Statens vegvesen vil melde tilbake hvem som er kontaktperson hos seg.

  • For situasjonene «Prosjekter med vegnettsendring» og «Prosjekter uten vegnettsendringer» (a. og b. i tabellen over), skal det opprettes en forekomst av «Veganlegg» (vegobjekttype 30) med tilhørende egenskapstyper i NVDB.
  • Grunnlagsinformasjon for NVDB-vegobjekter i kategori 1 skal utarbeides slik det framkommer i den tabellariske oversikten for vegobjekttyper.
  • For Nye veier gjelder foreløpig egne avtaler for dataleveranse til NVDB, og for Statens vegvesen (Utbygging/vedlikehold) vil det bli gjort et eget internt vedtak om leveranse i henhold til kravene i dokumentene beskrevet på denne siden.

Registrere data i NVDB