Vi inviterer til dialogkonferanse ved Oslo kongressenter 29. september i forbindelse med utlysning av E39-sambandet Lavik–Oppedal.

Påmeldingsfrist: mandag 27. september 2021 kl. 12:00.

Meld deg på

Arrangør: Statens vegvesen
Sted: Oslo kongressenter
Plenumsdelene av møtet vil bli streamet, og det legges opp til at de som ønsker, kan følge møtet digitalt. For å presentere forutsettes det at man er fysisk til stede.
Møteleder: Espen Martinsen, 90 02 62 99,

Bakgrunn og hensikt

Statens vegvesen er innkjøper av 16 ferjesamband, riksveiferjesambandene, mens fylkeskommunene og kommunene har ansvar for de øvrige sambandene.

Riksveiferjedriften skal bygge opp under målene i Nasjonal transportplan 2022–2033, som utgjør Statens vegvesens toppmål:

 • en enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
 • mer for pengene
 • effektiv bruk av ny teknologi
 • nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken
 • bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål

Statens vegvesen har tradisjon for å benytte innkjøpsposisjonen til å akselerere politisk vedtatt utviklingsretning i sektoren, f.eks. innen nye energibærere. For å følge opp NTP, og bygge opp under den innovative kraften i næringen, søker Statens vegvesen dialog med markedet om konkrete løsninger innen digitalisering og automatisering av ferjedriften. Statens vegvesen inviterer derfor til markedsdialog som innledes med en heldagskonferanse og etterfølges av skriftlige innspill og 1:1-møter med relevante aktører.

Statens vegvesen ønsker å bli presentert for konkrete, aktuelle løsninger innen digitalisering og/eller automatisering. Vi er for det første ute etter å forstå hvilken del av innovasjonen som vi kan forvente at markedet vil levere uten oppdragsgivers innblanding. For det andre den delen som er større eller mer sammensatt og forutsetter oppdragsgivers tilrettelegging gjennom å stille anbudskrav, dele risiko, samarbeids- og pilotprosjekter, kontraktsform mv. Deltakerne på dialogkonferansen bes innrette sine innspill mot den neste store anskaffelsen, som vil være driften av ferjesambandet Lavik–Oppedal på E39 der dagens kontrakt varer til 31. desember 2024. Kontrakten har opsjon på forlengelse med inntil ett år.

Dialogkonferansen vil være en fysisk og digital møteplass mellom Statens vegvesen, rederier, leverandørindustri og andre med interesse for ferjedriften. Det er ingen konferanseavgift.

Se programmet

(Foreløpig per 13. september 2021, med forbehold om endringer)

09:00–09:50

DEL 1: Innledning

Digitalisering og automatisering av ferjedriften for å nå de transportpolitiske målene – offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling og implementering av ny teknologi Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør Drift og vedlikehold, Statens vegvesen

Utvikling og godkjenning av teknologi i maritim næring – hvordan kan Sjøfartsdirektoratet legge til rette for automatisering og digitalisering i ferjedriften, Lars Alvestad, Sjøfartsdirektør

Kystverkets bidrag til autonome systemer, digital informasjon og reguleringer. Trond Langemyr, Kystverket.

Hvor kan vi påvirke og hvordan kan vi medvirke? Perspektiver for utviklingen videre, Joachim Rønnevik, prosjektleder Digitalisering og automatisering i ferjedriften, Statens vegvesen

Informasjon om kommende anskaffelser, med vekt på E39-sambandet Lavik – Oppedal, og rammene for dialogkonferansen. Siri Rennestraum Raknes, prosjektleder utlysning av sambandet E39 Lavik-Oppedal, Statens vegvesen

09:50–13:00

DEL 2: Presentasjon fra aktører (leverandører, industri, forskningsmiljøer, mv.)

Under denne bolken vil aktørene få inntil 3 minutter til å presentere:

 • Hvem er du og hvor kommer du fra?
 • Fortelle om deres mulige bidrag til digitalisering og automatisering av ferjedriften, ev. perspektiv for å realisere dette.

11:30–12:15 Lunsj

12:15–13:00 Presentasjoner fortsetter

13:00–14:30

DEL 3 Gruppearbeid

Ny kunnskap gjennom at mennesker med ulike kompetanse sitter sammen.

 • Hva bør Statens vegvesen som innkjøper gjøre?
 • Hva kan markedet ordne opp selv?

Gruppeinndeling etter tema, basert på deltakernes forhåndsinnmeldte interesse for:

 1. Brukerbehov
  – regularitet/pålitelighet, forutsigbarhet, ventetid, sikkerhet, betaling, av- og påstigning, nettverk om bord (Wi-Fi/4G/5G), ITS, etc.
 2. Billettering og rapportering
  – billettering land/ombord
  – AutoPASS
  – passasjertelling/-registrering
 3. Samband, optimalisering og konsepter
  – transportbehov, ferjestørrelse, planlegging etc.
  – reservefartøy, moderfartøy
 4. Datadrevet teknisk ferjedrift (maskin)
  – prediktivt vedlikehold, maskinromsovervåkning, fjerndiagnostikk og feilretting, etc.
  – remote maskinrom, monitorering og kontroll, kontrollrom på land
 5. Automatisert ferjeoperasjon (navigasjon/manøvrering)
  – automatisert dokking
  – automatisert overfart
  – automatisert ferjeoperasjon
 6. Fysisk og digital infrastruktur
  – ladeutstyr, fortøyning, kjøreramper og lignende
 7. ITS/Datadrevet fergeoperasjon (navigasjon/operasjon)
  – beslutningsstøtte
  – redusert drivstofforbruk
  – prediktiv lastoptimalisering/trim
 8. Datahåndtering (management)
  – standardisering, datafangst, datasamling, datautveksling, datasikkerhet, dataeierskap, personvern, etc.
 9. Datatilkobling (connectivity)
  – AIS-dekning, maritim kommunikasjon: satellitt, 4G/5G, etc.
  – signaldekning, båndbredde, ventetid (latency)
  – cyber security
 10. Sikkerhet
  – sikkerhetsutstyr og evakuering

Punktlisten under hvert hovedtema ovenfor er ment som stikkord og fokusområder for gruppearbeidet, ta gjerne opp andre relevante tema om det er aktuelt.

En representant per gruppe får i oppgave å notere innspill. Optimal gruppestørrelse: 5–8. Det kan bli aktuelt å opprette flere grupper per tema. (45 min)

13:45–14:00 Pause

14:00–14:30 Oppsummering av gruppearbeidene i plenum mens deltakerne blir sittende i gruppene.

14:35–15:20

DEL 4: Rederienes presentasjoner

(10 minutter per rederi)

Rederiene er i en særstilling som kontraktsmotpart for SVV og er nærmest til å spille inn på hvordan økt digitalisering bør operasjonaliseres. Statens vegvesen ønsker perspektiver på:

 • Hvilken utviklingsretning ser rederiene i?
 • Erfaringer som rederiene ønsker å dele?
 • Hvordan kan SVV legge til rette for økt innovasjonstakt?
 • De viktigste rammene for gjennomføring av konkurranser (konkurranseform, kontrakt mm.)
 • Hvordan bør krav og tildelingskriterier utformes?

15:20 – 15:30 Oppsummering av dagen Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør Drift og vedlikehold, Statens vegvesen (10 min)

Praktisk informasjon

Statens vegvesen ønsker at aktørene sender inn en 1-sides PPT (eller PDF, tilvarende) som vil bli vist når man presenterer seg, og som inngår i materialet som gjøres tilgjengelig for deltakerne i etterkant. Frist: mandag 27. september.

Send presentasjonen til

Det vil bli anledning til å supplere presentasjonen med et skriftlig innspill i etterkant av konferansen innen 2 uker, dvs. torsdag 14. oktober.

Send innspill:

Utover dette vil Statens vegvesen kunne be om 1:1-møter med aktører for å få mer utfyllende informasjon om innholdet i presentasjon og de skriftlige innspillene.

Streaming: Plenumsdelene av møtet vil bli streamet og det legges opp til at de som ønsker kan følge møtet digitalt. For å presentere forutsettes det at man er fysisk til stede.

(Plan B: Hvis smittesituasjonen som følge av covid-19 forverres i tiden før konferansen, og lokale myndigheter i Oslo fraråder å avholde et fysisk møte, vil møtet i sin helhet skje digitalt).

Presentasjoner som vises på konferansen, vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne i etterkant.