Slik søker du om årsprøvekjennemerker (prøveskilt) og bruker digital kjøreseddel.

Prøveskilt som brukes av forhandlere kalles årsprøvekjennemerker. Årsprøvekjennemerker kan tildeles foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som stadig bruker slike skilt i sin virksomhet.

Slik søker du

For å få tildelt årsprøvekjennemerker må du sende en søknad til Statens vegvesen via e-post: alternativt sende søknaden via post til

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvorfor dere har behov for årsprøvekjennemerker, og det må legges ved dokumentasjon som bekrefter at dere er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Søknaden vil bli vurdert opp mot vilkårene for å få tildelt årsprøvekjennemerker.

Når søknaden er ferdig behandlet vil dere få et vedtaksbrev tilsendt i Altinn. Vær oppmerksom på at videre oppfølging knyttet til årsprøvekjennemerkene også kan bli sendt til dere i Altinn.

Bruk digital kjøreseddel

Hver gang årsprøvekjennemerkene brukes må det fylles ut en kjøreseddel som tas med i kjøretøyet. Du kan enkelt bruke digital kjøreseddel. Fyll inn registreringsnummer, kontaktinformasjon og formålet med kjøringen og opprett kjøreseddel. Når dette er gjort, kan du sende kjøreseddelen på SMS til den som skal bruke kjøretøyet.

Bruker du digital kjøreseddel lagres kjøresedlene digitalt, og du slipper å ta vare på papirkopier. Hvis du ikke bruker digital kjøreseddel må papirkopier av kjøresedlene oppbevares i minst ett år, og fremlegges ved eventuell kontroll. Les mer om hvilke rettigheter du må ha i Altinn for å bruke digital kjøreseddel.

Priser

Årsprøvekjennemerke til:

  • bil (to skilt) koster 120 kroner
  • andre kjøretøy (1 skilt) koster 60 kroner

Slik brukes årsprøvekjennemerker

Årsprøvekjennemerker kan kun brukes på kjøretøy som ikke er registrert, og det er førerens ansvar at kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes. Årsprøvekjennemerker kan brukes i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Hovedregelen er at årssprøvekjennemerkene kun kan brukes for én dag av gangen.

Når kan du bruke årsprøvekjennemerker?

Du kan bruke årsprøvekjennemerker ved:

  • flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
  • prøving av kjøretøy i forbindelse med reparasjon eller annet
  • kjøring i forbindelse med fortolling, godkjenning og registrering
  • demonstrasjon (for eksempel prøvekjøring i forbindelse med kjøp og salg)

Årsprøvekjennemerkene må ikke brukes til transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til det, og det er påført kjøreseddelen.

Brukerveiledning