Norge er forpliktet gjennom EØS til å følge bestemmelser om miljømerking. Reglene gjelder tilbydere av nye biler for salg eller leasing, og ved salg av nye dekk.

Energimerking av nye personbiler

Miljø- og energimerking - skjema

Kravene til energimerking, miljøinformasjon og de nærmere reglene om vegvesenets tilsynsmyndighet, fremgår av forskrift av 11. juli 2001 nr. 829 om energimerking m.v. av nye personbiler.

Det praktiske ansvaret for å føre tilsyn med bestemmelsene i merkeforskriften er lagt til Statens vegvesen.

Formålet med bestemmelsene om energimerking av nye personbiler er å bidra til reduksjon av klimagasser, idet en stor del av CO2-utslippene stammer fra personbiler. Informasjon i form av relevante og sammenlignbare opplysninger om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp skal bidra til at forbrukernes valg styres i retning av biler som bruker mindre drivstoff og dermed slipper ut mindre CO2. Dette skal igjen føre til at produsentene treffer tiltak med sikte på å få ned drivstofforbruket i bilene de produserer.

Forskriften gir nærmere regler om hvordan man ved utstilling av nye personbiler for salg eller leasing, plikter å opplyse forbrukerne om drivstofforbruk og CO2-utslipp for disse. Det skal bl.a. plassere et energimerke til hver enkelt bil som utstilles med opplysninger om drivstofforbruk og CO2-ustslipp. Utstiller skal også gi forbrukere som ber om det, vederlagsfri tilgang til oversikt over drivstofforbruk og CO2-utslipp for nye personbiler.

Statens vegvesen har sammen med bilbransjen laget en frivillig plakat for miljø- og energimerking av nye personbiler. 

Standard energimerke for nye personbiler (Bilimportørenes landsforening) med informasjon om hvordan plakaten skal fylles ut.

Informasjonsark om tilsynsordningen - energimerking av personbil(PDF).

Veileder for energimerking av nye personbiler (PDF)

Dekkmerking

Energi og dekkmerking

Den 1. januar 2013 trådte forskrift av 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. (dekkmerkeforskriften) i kraft. Dekkmerkeforskriften innfører en obligatorisk merkeordning for bildekk med henblikk på rullemotstand, våtgrep og støy. Dette innebærer at enhver som tilbyr og utstiller nye dekk for salg skal sørge for at dekkene er merket med et standardisert dekkmerke og sørge for at dette er synlig for kjøperen. Forskriften inneholder bestemmelser om hvordan dekkene skal merkes, hvem som har ansvaret for å sørge for merkingen og hvordan merkekravene skal følges opp, herunder nærmere bestemmelser om tilsyn og sanksjoner ved brudd på bestemmelsene.

Formålet med bestemmelsene om merking av dekk er å påvirke kjøperen til å kjøpe sikrere, mer støysvake og mer drivstoffeffektive dekk. Dette vil igjen kunne oppmuntre dekkprodusentene til å oppfylle de nevnte kriteriene best mulig.

Det er Statens vegvesen som er gitt myndighet til å føre tilsyn etter dekkmerkeforskriften.

Informasjonsark om tilsynsordningen - dekkmerking (PDF)