Det er etablert en nasjonal registreringspunktstruktur for å ha oversikt over utviklingen av trafikken på vegnettet både i sanntid og historisk.

Registreringspunktstrukturen må gjennomgås årlig for å fange opp endringer i vegnettet. Dette må gjøres i samarbeid mellom vegeiere, fylkene med ansvaret for registreringsstrukturen på fylkesvegene, Statens vegvesen for riksveger og kommunene for kommunale veger.