Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Kurs

I Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» (vedlegg 2: Opplæring) står det mer utfyllende om kravene til opplæring.

Kompetanseregister og kursportal

Apropos Internett AS tilbyr i samarbeid med Statens vegvesen en nasjonal kursportal. Denne tjenesten vil også utstede kursbevis for arbeidsvarsling. For å melde seg på kurs må man bruke denne.

For å melde seg på ulike kurs i arbeidsvarsling, gå til kursportalen

Godkjente kursholdere

Fra og med 1. april 2018 er det bare kursholder oppført i kursportalen som kan avholde kurs i arbeidsvarsling og utstede gyldige kursbevis iht. Håndbok N301.

Liste over godkjente kursholdere

Kursbevis

Fra og med 1. april 2018 er kun kursbevis som er utstedt hos Apropos Internett gyldig.

Kursbevis utstedt før 31. mars 2018, vil være gyldig ut gyldighetsperioden.

Kurs 4a: Personell med skiltmyndighet

Kurs 4a for personell med skiltmyndighet (saksbehandlere av arbeidsvarsling) er et obligatorisk kurs for skiltmyndigheten i Statens vegvesen. Det er derfor primært et tilbud til Statens vegvesen, men kommuner er også velkomne.

Forrige kurs ble avholdt i august/september 2016.

Dato for neste kurs er ikke satt.

Følg med på denne siden for oppdateringer, eller ta kontakt med Statens vegvesen.

Kurs 4b: Kurs for kursholdere

Fra 01.01.2018 opphørte ordningen med forlengelse av godkjenning for kursholdere. Kurs 4b for å bli godkjent som kursholder tilbys dermed ikke lenger. Det gis heller ikke midlertidige godkjenninger.

Det er i dag en rekke kursholdere som tilbyr godkjent opplæring i arbeidsvarsling, og det er god kapasitet i markedet til å kjøpe inn de opplæringstjenester man trenger.

Statens vegvesen jobber med en ny kompetanseordning

Det er i dag kun kursholdere godkjent av Vegdirektoratet oppført i kursportalen som kan tilby gyldig opplæring. Det tas sikte på en mer fleksibel ordning for opplæring. Statens vegvesen ønsker kun å stille krav til kompetanse avhengig av type målgruppe. 

Vi ber om at eventuelle henvendelser rettes til N301@vegvesen.no.

Inntil annet foreligger gjelder dagens ordning og kravene i N301.