Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Kurs

I Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» (vedlegg 2: Opplæring) står det mer utfyllende om kravene til opplæring.

Kompetanseregister og kursportal

Apropos Internett AS tilbyr i samarbeid med Statens vegvesen en nasjonal kursportal. Denne tjenesten vil også utstede kursbevis for arbeidsvarsling. For å melde seg på kurs må man bruke denne.

For å melde seg på ulike kurs i arbeidsvarsling, gå til kursportalen

Godkjente kursholdere

Fra og med 1. april 2018 er det bare kursholder oppført i kursportalen som kan avholde kurs i arbeidsvarsling og utstede gyldige kursbevis iht. Håndbok N301.

Liste over godkjente kursholdere

Kursbevis

Fra og med 1. april 2018 er kun kursbevis som er utstedt hos Apropos Internett gyldig.

Kursbevis utstedt før 31. mars 2018, vil være gyldig ut gyldighetsperioden.

Kurs 4a: Personell med skiltmyndighet

Kurs 4a for personell med skiltmyndighet (saksbehandlere av arbeidsvarsling) er et obligatorisk kurs for skiltmyndigheten i Statens vegvesen. Det er derfor primært et tilbud til Statens vegvesen, men kommuner er også velkomne.

Forrige kurs ble avholdt i august/september 2016.

Dato for neste kurs er ikke satt.

Følg med på denne siden for oppdateringer, eller ta kontakt med Statens vegvesen.

Kurs 4b: Kurs for kursholdere

Fra 01.01.2018 opphørte ordningen med forlengelse av godkjenning for kursholdere. Kurs 4b for å bli godkjent som kursholder tilbys dermed ikke lenger. Det gis heller ikke midlertidige godkjenninger.

Det er i dag en rekke kursholdere som tilbyr godkjent opplæring i arbeidsvarsling, og det er god kapasitet i markedet til å kjøpe inn de opplæringstjenester man trenger.

Statens vegvesen jobber med en ny kompetanseordning

Det er i dag kun kursholdere godkjent av Vegdirektoratet oppført i kursportalen som kan tilby gyldig opplæring. Det tas sikte på en mer fleksibel ordning for opplæring. Statens vegvesen ønsker kun å stille krav til kompetanse avhengig av type målgruppe. Deretter vil vi kreve at denne dokumenteres gjennom en test hos Statens vegvesen.

Vi forventer at opplæringen stor sett foregår som i dag, men det er til syvende og sist bransjen selv som tilrettelegger for hvordan opplæring skal foregå. Hovedformålet er å tilegne seg kompetanse, og deretter dokumentere dette.

Statens vegvesen jobber nå med nye bestemmelser og testing av den nye ordningen. Vi har laget flere prøver til flere av rollene som vi tester internt i desember 2018. Utover våren 2019 vil vi gjøre flere tester internt. Det vil muligens også åpnes for testing for eksterne, men kun som en valgmulighet. For å stille som krav at prøver skal avlegges hos Statens vegvesen, må en lovendring og ny forskrift være på plass. Dette kan tidligst skje til sommeren 2019.

Når det gjelder trafikkdirigering arbeides det med både en praktisk del og en teoretisk del.

Ber om at eventuelle henvendelser rettes til N301@vegvesen.no.

Inntil annet foreligger gjelder dagens ordning og kravene i N301.