Se hvordan virksomheten din søker om å jobbe på eller ved en riks- eller fylkesvei, en kommunal vei eller en privat vei.

Søk om å varsle og sikre Logg inn

En virksomhet som skal jobbe på eller ved en riks- eller fylkesvei, må søke Statens vegvesen om tillatelse til å varsle og sikre arbeidet.

En ansatt søker på vegne av virksomheten ved å benytte tjenesten Arbeidsvarsling på Din side.

Det koster ikke noe å søke.

Søk om å varsle og sikre arbeid på eller ved en kommunal vei

Hvis arbeidet foregår på eller ved en kommunal vei, skal virksomheten søke den aktuelle kommunen om tillatelse.

Kontakt kommunen for å få vite hvordan dere går fram.

Søk om å varsle og sikre arbeid på private veier

Hvis virksomheten har behov for å bruke offentlige skilt på en privat vei, skal den sende en søknad om skiltplan til .

Årsaken er at bruk av skilt til arbeidsvarsling på private veier regnes som midlertidig skilting og ikke som arbeidsvarsling.

Den som søker, må ha tilgang til tjenesten via Altinn

Skal du varsle og sikre arbeid på vegne av virksomheten din, må du ha tilgang til tjenesten Arbeidsvarsling via Altinn.

Når må du søke om å varsle og sikre arbeid?

Hvis virksomheten din skal arbeide på eller ved en vei, og arbeidet krever varsling eller sikring, må den søke om tillatelse.

Hvis løsningen for arbeidsvarsling ikke følger regelverket, må virksomheten søke om fravik.

For arbeider hvor det er innvilget fravik, sender du søknad om godkjenning av arbeidsvarsling på vanlig måte. Legg godkjent fravik ved søknaden. Skiltmyndigheten behandler søknaden om arbeidsvarsling med det godkjente fraviket.

Du kan kontakte en saksbehandler

Hvis du lurer på om du trenger å varsle eller har andre spørsmål i forbindelse med søknaden, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet vårt.

Slik søker du på vegne av andre virksomheter

Hvis du skal opprette søknader på vegne av andre virksomheter, skal du gjøre det som representant for den virksomheten du er ansatt i, ikke den virksomheten du lager søknaden for.

Eksempel: Du er ansatt i «Arbeidsvarslingsfirma as» og skal søke om tillatelse til å varsle eller sikre arbeid for firmaet «Grave as». Grave skal utføre jobben og er ansvarlig for å varsle om arbeidet.

I dette tilfellet skal du benytte tilgangen du har fått til tjenesten Arbeidsvarsling gjennom «Arbeidsvarslingsfirma as». I søknadsskjemaet skriver du informasjon om «Grave as» i egne rubrikker. Du trenger altså ikke ha rettigheter i Altinn for «Grave as».

Dette må du ha med i søknaden

Søknaden må inneholde informasjonen under. Vi behandler først søknaden din når vi har mottatt all nødvendig informasjon. 

Informasjon om kontaktpersonen

 • e-postadresse og mobiltelefonnummer til kontaktpersonen for søknaden 

Vi bruker kun informasjonen til å kontakte deg om søknaden.

Informasjon om byggherren

 • navn, e-post og telefonnummer
 • organisasjonsnummer (hvis byggherren er en virksomhet)

Informasjon om ansvarlige og tillatelser 

 • navn og organisasjonsnummer på virksomheten som utfører arbeidet
 • navn og organisasjonsnummer på virksomheten som er ansvarlig for arbeidsvarslingen
 • kontaktinformasjon og kompetansebevis for de personene som er ansvarlige for arbeidsvarslingen 
 • eventuelle andre tillatelser, som gravetillatelse, avkjørselstillatelse og dispensasjon fra byggegrense

Informasjon om risikoforhold ved arbeidet og hvilke tiltak som skal redusere risikoen 

 • hvilken type arbeid dere skal utføre, og en utfyllende beskrivelse av hvordan dere skal utføre det 
 • en begrunnelse av hvorfor dere i kartleggingen av risiko har kommet fram til de tiltakene dere vil benytte 
 • en skisse som viser alle risikoreduserende tiltak dere skal benytte for å varsle og sikre arbeidsområdet 

Denne informasjonen skal vise risikoforholdene og avdekke faremomenter for trafikken ved arbeidsområdet. Kartleggingen skal supplere entreprenørens risikovurdering av forholdene på arbeidsområdet.

Nødvendighetsvurdering

Når du søker om bruk av manuell trafikkdirigering skal søknaden inneholde en nødvendighetsvurdering.

Annen informasjon

Ta også med annen informasjon som kan gi saksbehandleren et fullstendig bilde av hva som skal skje.

Du finner all informasjon du trenger om krav og retningslinjer til varsling og sikring, i vegnormal N301.

Må du bruke manuell trafikkdirigering?

Ved arbeid på veg er det ofte behov for å regulere trafikken som følge av at vegbanen er innsnevret. Manuell trafikkdirigering og skyttelsignalanlegg er de reguleringene som brukes mest i forbindelse med arbeider på veg.

Manuell trafikkdirigering er en svært risikoutsatt aktivitet, som i de fleste tilfeller medfører at trafikkdirigentene blir stående ubeskyttet i vegbanen. Risiko og faremomenter for trafikkdirigenten skal komme frem av risikovurderingen. En grundig risikovurdering vil avdekke behov for risikoreduserende tiltak for å ivareta sikkerheten til trafikkdirigenten, eventuelt foreslå andre tiltak som ikke krever mannskap i vegbanen. Dette betyr at dersom det ikke er nødvendig med manuell trafikkdirigering skal du bruke andre tiltak.

Nødvendighetsvurdering

Når du planlegger arbeid på veg, må du vurdere om det er helt nødvendig med manuell trafikkdirigering - nødvendighetsvurdering;

 • Kan du løse oppgaven med de eksisterende lokale forholdene på arbeidsstedet uten bruk av manuell trafikkdirigering?
 • Hvilke alternative trafikkavviklingsløsninger finnes?

Hvis nødvendighetsvurderingen viser at det er behov for å benytte manuell trafikkdirigering

I vurderingen må du ta hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet og at HMS (helse, miljø og sikkerhet) for arbeidere er ivaretatt ved utførelse av arbeidet. Vurderingene du tar må komme tydelig fram i søknaden. Det må også komme fram hvorfor du må benytte manuell trafikkdirigering framfor andre alternative trafikkavviklingsløsninger.

Det er i dag flere tiltak som du kan bruke for å redusere risikoen for trafikkdirigenter. Midlertidige skyttelsignal er et alternativ som ikke krever utsatt mannskap i vegbanen. Skyttelsignal kan også styres manuelt for å gi en fleksibel trafikkavvikling, på tilnærmet samme nivå som manuell trafikkdirigering. Dersom manuell trafikkdirigering er det eneste alternativet, må du ta stilling til:

 • Kan du plassere trafikkdirigentene utenfor vegbanen?
 • Hvis ikke, hvilke tiltak kan du iverksette for å bedre sikkerheten for trafikkdirigentene?

Risikovurderingen skal både vurdere risiko for arbeidere som følge av trafikkomlegging og fare for trafikantene som følge av vegarbeidet. Skiltmyndighetens rolle er å godkjenne eventuelt avslå risikovurderingen. Dersom vi avslår søknaden, må søker utarbeide en grundigere risikovurdering og vise til flere tiltak i dialog med skiltmyndighet.

Ifølge byggherreforskriften vil byggherre allerede under prosjekteringen foreta en risikovurdering og omtale risiko i utlysning av arbeidet. Byggherre har også ansvar for at det utarbeides en SHA-plan (sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan). Arbeidsvarslingsplanen skal være en del av, eller et tillegg til SHA-planen. Entreprenør som har kontrakt med byggherre, og entreprenør som er ansvarlig for arbeidsvarslingen skal sørge for at HMS for arbeidere er ivaretatt ifølge internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også eventuelle underentreprenører som utøver manuell trafikkdirigering.

Fravik

Det er i dag muligheter for å søke om fravik fra håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Informasjon om fravik og søknadsprosess: Fravik fra krav i vegnormal

Eksempelsamling og skjemaer til søknaden

Du laster ned et dokument ved å høyreklikke på lenken på dokumentet og velge «Lagre mål som» eller tilsvarende. (Hva det står, avhenger av nettleseren din.) Deretter velger du hvor på PC-en din du vil lagre dokumentet.

Last ned:

Du får beskjed hvis vi ikke kan godkjenne søknaden 

Hvis det mangler informasjon i søknaden, gir vi beskjed på e-post til den som sendte den inn. Det gjelder også hvis dere for eksempel har valgt tiltak som vi ikke kan godkjenne for det aktuelle arbeidet.