Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling.

Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Kurs

Det er utfyllende informasjon om kravene til opplæring i vedlegg 2, «Opplæring», i vegnormal N301 Arbeid på og ved veg, og informasjon om dispensasjoner i filen «Kurs i arbeidsvarsling – presiseringer og vurderinger av smittevern».

Kompetanseregister og kursportal

Apropos Internett AS tilbyr i samarbeid med Statens vegvesen en nasjonal kursportal. Denne tjenesten utsteder også kursbevis for arbeidsvarsling. Gå til kursportalen for å melde dere på kurs i arbeidsvarsling.

Godkjente kursholdere

Fra og med 1. april 2018 kan bare kursholdere som er oppført i kursportalen, avholde kurs i arbeidsvarsling og utstede gyldige kursbevis i henhold til vegnormal N301.

Kursbevis

Fra og med 1. april 2018 er kun kursbevis som er utstedt hos Apropos Internett, gyldige.

Kursbevis utstedt før 31. mars 2018 er gyldig ut gyldighetsperioden.

Har du mistet kursbeviset ditt?

Hvis du gikk på kurs 1. april 2018 eller senere kan du bestille et nytt på nett.

Hvis du gikk på kurs før 1. april 2018, kan du få et nytt bevis hos kursholderen du gikk hos.

Kurs 4a: Personell med skiltmyndighet

Kurs 4a for personell med skiltmyndighet (saksbehandlere av arbeidsvarsling) er et obligatorisk kurs for skiltmyndigheten i Statens vegvesen. Det er derfor primært et tilbud til Statens vegvesen, men kommuner er også velkomne.

Forrige kurs ble avholdt i august/september 2016.

Dato for neste kurs er ikke satt.

Følg med på denne siden for oppdateringer, eller kontakt Statens vegvesen.

Kurs 4b: Kurs for kursholdere

Kurs 4b for å bli godkjent som kursholder tilbys ikke lenger. Du kan heller ikke få midlertidig godkjenning. Ordningen med forlengelse av godkjenning for kursholdere opphørte fra 1. januar 2018. 

Det er i dag en rekke kursholdere som tilbyr godkjent opplæring i arbeidsvarsling, og det er god kapasitet i markedet til å kjøpe inn de opplæringstjenestene man trenger.

Statens vegvesen jobber med en ny kompetanseordning

Det er i dag kun kursholdere som er godkjent av Vegdirektoratet og oppført i kursportalen, som kan tilby gyldig opplæring. Kompetansen slik opplæring gir, er gyldig i inntil fem år.

Vi tar sikte på en mer fleksibel ordning for opplæring. 

Vi ber dere om å sende eventuelle henvendelser på e-post:

Inntil annet foreligger, gjelder dagens ordning og kravene i N301.