Førerkortet i EØS-modell 1 ble utstedt fra januar 1998 til 18. januar 2013. Format, materiale og layout var fastsatt i EU. Grafisk utforming var nasjonal.

Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse er oppført på baksiden. Klassene som gir internasjonale førerrettigheter, er markert med kombinasjoner av bokstavene A1, A, B, C1, C, D1, D, E.

Bokstaver og piktogram som markerer de nasjonale førerkortklasser, er i kursiv. I de senere år har man angitt gyldighetsperiodene på førerkortet også for nasjonale klasser. Ved utskiftning i dag vil alle førerrettighetene bli angitt på førerkortet.

Førerkortets framside

Førerkortets framside skal ha rosa bakgrunn. «Førerkort» skal være oversatt til de øvrige EØS-lands språk og stå med rosa skrift som del av bakgrunnen.

Opplysningene som er unike for hvert førerkort, skal stå med sort skrift i nummerert rekkefølge.

 1. Innehaverens etternavn
 2. Innehaverens fornavn og eventuelt mellomnavn
 3. Innehaverens fødselsdato, og fødested (kode for land). Fødested kan erstattes med en strek.
 4. a. Førerkortets utstedelsesdato
  b. Førerkortets utløpsdato, eller en strek dersom en førerkortklasse har livsvarig gyldighet. For å finne de enkelte klassenes gyldighetstid, må du se på side 2.
  c. Navnet på utstedende myndighet
  d. Referansenummer (fødselsnummer eller et annet nummer som refererer til innehaveren)
 5. Førerkortets unike nummer
 6. Fotografi av innehaveren
 7. Innehaverens underskrift
 8. (Adresse – benyttes ikke i Norge) 
 9. Førerkortklasser. Nasjonale klasser trykkes med andre skrifttyper enn de øvrige førerkortklassene.

Førerkortklassene som fremgår i felt 9 skal være identisk med de førerkortklassene som det fremgår på førerkortets bakside at vedkommende har rett til å føre.

I tillegg:  

 • Nasjonalitetsmerket for Norge (stor bokstav N i en oval)
 • Ordet "førerkort" eller "førarkort" med store bokstaver (versaler) på norsk
 • Navnet "Norge" eller "Noreg" med store bokstaver
 • Ordet "EØS-modell" på norsk samt ordet "førerkort" oversatt til de øvrige EØS-lands språk, påført med rosa skrift
 • Guilloche (sikkerhetsmønster som også skal være synlig gjennom bildet)
 • Mikrotekst
 • UV-trykk (kun synlig i ultrafiolett lys)
 • Relieffmønster i overflaten av kortet
 • Kinegram på fotografiet nede til høyre (fra høsten 2007) 
EØS-modell 1
EØS-modell 1 Foto: Statens vegvesen

Førerkortets bakside

På førerkortets bakside står opplysningene som er unike for hvert førerkort (personaliseringen) i nummerert rekkefølge.

Baksiden gir forklaring til de nummererte opplysningene på førerkortets side 1 og 2.

9. Bokstaver og symboler som viser førerkortklassene som du kan ta. Nasjonale førerkortklasser trykkes med andre skrifttyper enn de internasjonale klassene.

10. Dato for førstegangsutstedelse av førerkortklassen (denne dato oppføres på nytt ved eventuell senere produksjon hvor førerkortklassen videreføres).

11. Utløpsdato for hver førerkortklasse.

12. Tilleggsopplysninger, bevis for kompetanse eller begrensninger i kodeform bak den aktuelle førerkortklasse. Hvis en kode gjelder for alle de utstedte førerkortklassene, kan den stå i feltet under kolonnene 9, 10 og 11.

13. Plass for administrative merknader fra vertslandets side hvis innehaveren får fast bopel i et annet EØS-land.

I tillegg:

 • Laserhologram som inneholder både N i oval og ditt fødselsnummer (tilsvarer felt 4d på side 1)
 • Strekkode der de 11 siste sifrene inneholder førerkortets unike nummer (tilsvarer felt 5 på side 1)
 • Forklaring til de nummererte opplysningene på førerkortets side 1 og 2
 • Guilloche
 • Mikrotekst
 • UV-trykk
 • Relieffmønster

Baksiden skal ha rosa bakgrunn.

Førerkortets sikkerhetselementer

Er du i tvil om et førerkort er ekte, kan du sjekke følgende:

 • Er den sorte teksten med personalia og førerrettigheter av enhetlig kvalitet?
 • Går bunnmønsteret (guillochen) over hele bildet?
 • Er relieffmønsteret i overflaten av kortet synlig og følbart?
 • Stemmer nummeret i felt 4d på side 1 overens med nummeret i det riflete ovale merket (laserhologrammet) øverst til venstre på side 2?
 • Stemmer nummeret i felt 5 på side 1 overens med de 11 siste sifrene i nummeret over strekkoden?
 • Kan du lese ordene "Statens vegvesen" i mikrotekst på begge sider hvis du bruker lupe? På førerkort utstedt etter 1. mars 2002 står de bakvendt på baksiden: snetats nesevgev
 • Finner du to vers i mikroskrift nede til høyre på side 2?
 • Er det kinegram på fotografiet nede til høyre (fra høsten 2007)?

Du må fornye førerkortet innen 2033

Tidligere var førerkortet gyldig til du fylte 100 år, men dette gjelder ikke lenger. Er førerkortet ditt EØS-modell 1, må du fornye det innen 1. januar 2033.