Fra 1. oktober 2018

  • Personlig godkjenning for kontrollører og tekniske ledere. For kontrollører og tekniske ledere tilsatt i kontrollorgan og som har gjennomført kontroller før 1. oktober 2018 gis en overgangsperiode frem til 1. oktober 2021 på å få godkjenning. Innen denne dato må du fullføre avkortet opplæring og levere politiattest. Du må være registrert på overgangsordning hos Statens vegvesen for å innlemmes i dette.
  • Krav om at teknisk leder/stedfortreder skal ha førerrett for de kjøretøykategoriene kontrollorganet er godkjent for fjernes.
  • Kravet til tilstedeværelse for teknisk leder og stedfortreder fjernes. Kontrollorganets kvalitetsstyringssystem må inneholde prosedyre for overvåkning og måling av kvaliteten på kontrollgjennomføringen. 
  • «Diskrimineringsforbudet» fjernes. Det betyr at kategoriene av kontrollorgan kun definerer den ytre vektgrensen for hvilke kjøretøy kontrollorganet kan kontrollere. Innenfor denne grensen kan kontrollorganet selv bestemme hvilke kjøretøy det skal tilby kontroller til.
  • Nye krav til habilitet for kontrollører og kontrollorgan gjelder.
  • Endringene i krav til utstyr og til kalibrering av utstyr. Det blir en del overgangsordninger til utstyr.
  • Gebyr for godkjenning av kontrollorgan, kontrollør og teknisk leder/stedfortreder. Gebyret gjelder for den som blir ny teknisk leder og ny kontrollør, samt for etablering av nye kontrollorgan etter 1. oktober 2018. Ved søknad om utvidet godkjenning etter 1. oktober skal det også betales gebyr. Det er ikke gebyr for godkjenning av kontrollører og tekniske ledere som er registrert på overgangsordning.

Fra 8. februar 2019

  • Nye kontrollintervaller/nytt kontrollregime innføres.
  • Ny kontrollinstruks innføres.

Fra 1. oktober 2021

Traktorer innlemmes i kontrollordningen. Dette gjelder traktor konstruert for en hastighet på over 40 km/t. Det kan gis unntak for traktorer som benyttes i primærnæring og bare unntaksvis kjører på offentlig vei i egentransport. Alle traktorer som benyttes til transport av gods, snøbrøyting osv. på offentlig vei skal kontrolleres.

Det blir egen kontrollorgankategori for traktor.