Alle kjøretøy over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune må ha bombrikke i Norge.

Har du en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som du bruker privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet.

Påbudet er hjemlet i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk § 13, § 31 og § 31a og forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg.

For tegning av avtale og mer informasjon om påbudet, se www.autopass.no (obligatorisk brikke for tunge kjøretøy).

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen har kontrollmyndighet og vil kontrollere brikke langs vegen.

Hva kontrolleres?

  • Gyldig type brikke skal være plassert i frontruten i henhold til veiledning
  • Bilen skal ha en gyldig brikke for tung bil
  • Bilen skal ha gyldig brikke med brikkenummer som er registret på den samme bilens skilt/registreringsnummer

Hvordan kontrolleres dette?

Statens vegvesen vil målrette kontroll av obligatorisk brikke mot tunge kjøretøy og kjøretøy i næring. Kontrollen kan skje ved en tilfeldig kontroll, eller som en del av annen ordinær trafikkontroll . 

Gebyr

Brudd på forskriften vil medføre gebyr på 8 000 kr. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret på 16 000 kr. Gebyr må betales innen tre uker selv om du klager, ellers forhøyes gebyret med 50 prosent til 12 000 kr eller 24 000 kr. 

Du kan klage på gebyret innen tre uker.

Klage

Bruk hjelpeskjema for klage eller send klagen i e-post eller i brev. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen. Du må legge ved relevant dokumentasjon for begrunnelsen for klagen.

Eksempel på relevant dokumentasjon (skjermbilde) du kan få fra bompengeselskapet

Send klagen til den kontrolletaten som har ilagt gebyret.

Klager til: