Her vises noen eksempler på skilt som blir benyttet i tilknytning til varelevering.

Hvor kan du laste og losse varer?

I noen av eksemplene er det kun tillatt å stanse kortest mulig for å laste og losse varer av en viss mengde, størrelse eller tyngde. I noen tilfeller er det også kun tillatt for varebil, lastebil eller trekkbil.

 • "En viss mengde, størrelse eller tyngde" betyr at varen ikke kan være lett å håndtere. Det er ulovlig å hente eller levere en letthåndterlig pakke, gjenstand, brev eller lignende. Du kan for eksempel ikke sette bilen fra deg et sted der det er parkeringsforbud, for så å hente eller levere mat (typisk takeaway), medisiner på apoteket eller handleposer fra butikken.
 • "Kortest mulig" betyr at man ikke kan gjøre noe annet enn den konkrete lessingen den tiden du lesser. Du kan for eksempel ikke gå på butikken, kjøpe en kaffe eller gå på toalettet. Du kan heller ikke pakke inn eller ut det som skal lesses. Alt må være klart til selve lessingen.

Hva betyr skiltene? 

Parkering forbudt

Eksempel: Kortest mulig stans for å lesse av eller på last er tillatt, og er ikke definert som parkering. 

Bilde av et parkering forbudt skilt
372 Parkering forbudt.

Begrensninger: Kortest mulig stans. Varen må være av en viss mengde, størrelse eller tyngde.

Stans forbudt med underskilt

Eksempel 1:  Av- og pålessing er tillatt for varebil, lastebil og trekkbil mellom kl 08-13 mandag til fredag. For andre kjøretøy er det stans forbudt i dette tidsrommet.
I annet tidsrom gjelder stans forbudt for alle typer kjøretøy. 

Bilde av et stans forbudt med unntak for varetransport skilt
370 Stans forbudt med unntak for varetransport.

Begrensninger: Av- og pålessing tillatt kun for varebil, lastebil og trekkbil i oppgitt tidsrom. Kortest mulig stans. Varen må være av en viss mengde, størrelse eller tyngde. 

Eksempel 2: Av- og pålessing er tillatt for varebil, lastebil og trekkbil mellom kl 08-13 mandag til fredag. For andre kjøretøy er det stans forbudt i dette tidsrommet.
Det nederste underskiltet viser at øvrig tid, mellom kl 13-08, er parkering forbudt (av- og pålessing er tillatt med visse unntak).

Bilde av et "Stans forbudt med unntak for varetransport og parkering forbudt - øvrig tid" skilt
370 Stans forbudt med unntak for varetransport og parkering forbudt øvrig tid.

Begrensninger: Kortest mulig stans. Varen må være av en viss mengde, størrelse eller tyngde. Av- og pålessing tillatt kun for varebil, lastebil og trekkbil i oppgitt tidsrom.

Bilde av lastebil symbol
Symbolet gjelder for varebil, lastebil og trekkbil, og brukes på flere typer underskilt.

Gågate

Eksempel: Underskiltet viser tillatt varetransport med av- og pålessing i oppgitte tidsrom, her mellom kl 00-11 mandag til fredag og kl 00-09 lørdager. Resten av tiden er det forbudt å kjøre motorvogn.

Bilde av et gågate skilt
548 Gågate med unntak for varetransport.

Begrensninger: Kortest mulig stans. Varen må være av en viss mengde, størrelse eller tyngde.

Parkering

Eksempel: Parkering er tillatt, og det gjelder også varelevering. 

Bilde av et parkeringsskilt
552 Parkering.

Begrensninger: Du må følge parkeringsreglementet på stedet og som fører har  du plikt til å forsikre deg om at kjøretøyet er lovlig parkert (aktsomhetsplikt). 

Parkering med underskilt

Eksempel: Parkering er reservert varebil, lastebil og trekkbil i inntil 30 min så lenge kjøretøyet har parkeringsskive som viser tidspunktet for når det ble parkert. 

Parkeringsskiltet tillater kortest mulig stans for av- eller pålessing eller av- eller påstigning, for alle typer kjøretøy. Av- og pålessing er fortsatt tillatt etter 30 minutter, siden det ikke regnes som parkering. Det er kun nødvendig tid til denne aktiviteten som er lovlig. Gjør du noe annet blir det regnet som parkering.
Selv om du sitter i bilen, så er kjøretøyet parkert. Det samme gjelder om motoren er i gang.

Bilde av et Parkeringsskilt med underskilt for begrenset parkeringstid
552 Parkering reservert varebil, lastebil og trekkbil i inntil 30 min.

Begrensninger: Du må ha gyldig parkeringsskive/gratisbillett for å parkere.
Ved av- eller pålessing skal stans være kortest mulig, og varen må være av en viss størrelse, mengde eller tyngde.

Stans i veibanen

Stans i veibanen for å foreta varelevering er tillatt dersom det er i tråd med vegtrafikkloven og trafikkreglene, men må vurderes opp mot handlingsalternativene.

Begrensninger: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret (Vegtrafikkloven § 3). Ut over dette må man påse at man ikke stanser i strid med reglene i trafikkreglene § 17.

Hvor kan du ikke stanse for å laste og losse varer?

Her er eksempler på hvor det er forbudt å stanse for å laste og losse varer:

 • Plasser reservert for forflytningshemmede
 • På gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder
 • Sykkelfelt
 • Kollektivfelt
 • Fortau
 • I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset

Her er eksempler på hvor det er forbudt å stanse for å laste og losse varer, med mindre annet er angitt på underskilt:

 • Gatetun utenom særskilt anviste plasser
 • Stans forbudt
 • Holdeplasser. Det er forbudt å stanse på holdeplass eller 20 meter fra trafikkskiltet for holdeplassen. 

Føreren har ansvar for at kjøretøyet er lovlig parkert (aktsomhetsplikt)

Aktsomhetsplikten betyr at du må sørge for at kjøretøyet er lovlig parkert. Det betyr at du må se etter parkeringsregulerende skilt eller oppmerkinger som har betydning for parkeringen (Vegtrafikkloven § 5, første ledd).

Har du fått en bot som du ønsker å klage på?

Har du fått en bot du er uenig i, eller har spørsmål om, må du ta kontakt med den virksomheten som har gitt deg denne. Kontaktinformasjon skal stå på blanketten du har fått, og her skal det også stå hva klagereglene er. Link til nettside for mer informasjon: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/parkering/parkeringsbot/

Kilder

Parkering
Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) hos Lovdata.no
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) hos Lovdata.no
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) - Lovdata