Lastebiler på biogass, elbiler, mindre salting og bedre logistikk skal få ned CO-utslippene fra driften av riksvegene i Vestfold og Telemark øst.

På sentrale områder kan utslippene halveres. I tillegg lover Statens vegvesen og Veidekke å gjøre sitt til at vinterdriften blir bedre.

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland markerte oppstart på en historisk driftskontrakt.
Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland markerte oppstart på en historisk driftskontrakt.

Kontrakten som trer i kraft i dag og skal vare i fem år framover, er et resultat av anbudskonkurranse med forhandlinger. I tillegg til pris, konkurrerer entreprenørene om å finne best mulig løsninger innenfor klima, miljø, driftsopplegg, faglig utvikling og håndtering av avvik.

Veidekke AS forplikter seg til å redusere klimagassutslippene fra brøyting, salting, kantslått og inspeksjon av vegnettet. Omleggingen av driften på disse områdene ventes å føre til utslippskutt på rundt 50 prosent.

Mer for pengene

Seks entreprenører deltok i konkurransen om den spesielle kontrakten i Vestfold og Telemark, og Veidekke gikk av med seieren og fikk kontrakten til 807 millioner kroner. Dette er prisen for å holde 463 kilometer riksveg i Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Notodden, Bamble, Nome, Midt-Telemark, Hjartdal, Seljord, Seljord, Kviteseid og Kongsberg trygge og framkommelige de neste fem årene.

– Vi har valgt en anskaffelsesform som gir både samfunnet og den enkelte trafikant mer igjen for pengene, og som også bransjen har etterspurt. Her har Veidekke brukt sin kompetanse, kreativitet og lokalkunnskap til å tenke nytt og finne gode løsninger, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Framtidsretta kontrakt

– Vi er svært glad for at Statens vegvesen tenker nytt og så fremtidsrettet, og at bærekraft har blitt et viktig konkurranseparameter innen veidrift. Tidlig involvering og tett samspill i kombinasjon med ny teknologi, godt fagarbeid og lokal kunnskap er en suksessoppskrift vi har stor tro på, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

– Samtidig er værforholdene og ikke minst ekstremvær en økende utfordring som gjør at vi hele tiden må utvikle oss sammen til beste for trafikantene, sier Øivind Larsen.

Ny teknologi og løsninger

Her er noen av tiltakene som skal bidra til utslippskutt:

 • Økt bruk og etablering av klima-/værstasjoner langs vegen for å få bedre grunnlag for løpende beslutninger om brøyting og salting.
 • Thermokamera for fortløpende registrering av temperatur- og føreforhold.
 • Utvikling av utstyr og teknologi til mer effektiv fjerning av snø og slaps.
 • Laserskanning av vegnettet for å registrere avvik.
 • Optimal plassering av riggplasser for bedre overvåkning av vegnettet, som gir mindre tomkjøring.
 • Bedre metoder for fjerning av rest-salt i vegbanen.
 • Større fleksibilitet for å unngå unødvendige arbeidsoperasjoner og kjøring.

Veidekke har tilbudt et samlet maskinvolum på ca. 240 enheter for å gjøre jobben på vegen.

Lokale arbeidsplasser

Om lag 300 personer hos Veidekke og deres underentreprenører vil være knyttet til arbeidet med kontrakten. Om lag 60 prosent vil være Veidekkes egne folk, noe som også ble vedlagt i konkurransen. I tillegg til stabilitet og fagkunnskap, legger dette også til rette for satsing på lærlinger innen drifts- og vedlikeholdsfaget.

Nye kontrakter over hele landet

Totalt er det seks nye driftskontrakter som har oppstart 1. september og gjelder fram til 2028. Foruten Vestfold og Telemark, gjelder dette Nordfjord, Sunnmøre og Indre Romsdal, Tromsø/Skibotndalen, Ofoten/Sør-Troms og Øst-Finnmark. 

Samlet kontraktsbeløp er nærmere 3 milliarder kroner.

Fem nye 5-årige driftskontrakter for elektro trer også i kraft i dag. Samlet kontraktsum her er 613 millioner kroner. De nye kontraktene gjelder elektro, automasjon og trafikksignalanlegg i Oslo og drift av elektriske anlegg på riksvegene i Vestfold, Telemark, Agder og Finnmark.  

Nye kontrakter med forhandling

De kommende årene vil Statens vegvesen invitere til flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling.

I 2024 er Agder det eneste området som får ny driftskontrakt. Denne planlegges utlyst senere i høst, og får oppstart 1. september 2024. Kontrakten er anslått til rundt 750 millioner kroner.

Den første 2025-kontrakten kunngjøres allerede vinteren 2024, for å ha god tid til forhandlingsprosessen. Denne omfatter riksveger i Gudbrandsdalen.

Se oversikt over alle driftskontrakter i hele landet her.

Dette er de nye vegdriftskontraktene 1. september 2023 – 1. september 2028

Område

Entreprenør

Kontraktsum (eks. mva.)

Vestfold og Telemark øst

Veidekke AS             

807 mill. kr

Nordfjord

Mesta AS

226 mill. kr

Sunnmøre og Indre Romsdal

Presis vegdrift AS

503 mill. kr

Tromsø/Skibotndalen

Mesta AS

418 mill. kr

Øst-Finnmark

Mesta AS

445 mill. kr

Ofoten

Svevia Norge AS

477 mill. kr

Dette er de nye elektrokontraktene 1. september 2023 – 1. september 2028

Område

Entreprenør

Kontraktsum (eks. mva.)

Vestfold og Telemark øst

Mesta AS

251 mill. kr

Agder og Telemark vest

Otera Traftec AS

175 mill. kr

Oslo elektro og automasjon

Mesta AS

85 mill. kr

Stor-Oslo trafikksignalanlegg

Otera Traftec AS

38 mill. kr

Finnmark

Gagama Elektro AS

65 mill. kr

Fakta om Statens vegvesens vegdriftskontrakter:

 • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
 • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene er i ferd med å bli faset ut. Fra 1. september 2023 har Statens vegvesen 28 rene riksvegkontrakter, mens 3 kontrakter er felles med fylkeskommuner.
 • Standard kontraktsperiode er fem år, med gjensidig opsjon på tre år.
 • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
 • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
 • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark