Framtidig hovedforbindelse mellom Brønnøysund og Sandnessjøen er temaet for konseptvalgutredningen (KVU) som Statens vegvesen utfører på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Utredningen omfatter også Herøy, Dønna og Vegas tilknytning til fastlandet, og skal gi en bred faglig vurdering av alle behov og interesser langs strekningen og danne beslutningsgrunnlag for valg av framtidige løsninger.

Ett mål er å få ned transporttida mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, slik at de to basebyene samlet gir en mest mulig effektiv baselokalisering for olje- og gassvirksomheten utenfor Helgeland. Landbruks-, havbruks- og reiselivsnæringa er også avhengige av effektive transportløsninger. Samtidig skal Brønnøysund og Sandnessjøen utvikles som arbeidsmarkeder og servicesentra for omkringliggende kommuner.

Befolkning, næringsliv, kommuner og andre interessenter skal involveres i utredningsarbeidet. Konseptvalgutredningen skal være ferdig vinteren 2015 og sendes på høring før den behandles av Nordland fylkesting.