- Bypakkene for Ålesund, Molde og Kristiansund vil ha store positive effekter for et bedre miljø, trafikksikkerheten og for å få raskere og tryggere trafikkavvikling i byene. Det sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen etter det siste «bypakkemøtet» mellom Mørebyene. I sin oppsummering etter møtet tok Kjetil Strand til orde for at et felles løft mot et bompengeprosjekt i hver av byene.

I tillegg til fylkesordfører og fylkespolitikere, deltok ordførere, politikere og planleggere fra de tre Mørebyene og Statens vegvesen.

Det var enighet om at Ålesund, Molde og Kristiansund har sammenlignbare utfordringer og at byene søker de samme målene. Byene må stå sammen og utforme en felles strategi for det videre arbeidet med bypakkene, ble det sagt.

Målsetningen etter det siste felles bypakkemøte er at i løpet av 2015 skal bomstasjonene i byene være på plass.  De første anleggsarbeidene skal  også være startet. Men, for å nå dette målet ble nødvendigheten av at Ålesund, Molde og Kristiansund etablerer en felles plattform i det videre arbeidet for å løse byenes trafikale utfordringer understreket av flere innledere.

I sin innledning viste avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen til de mange utfordringer og krav i neste års samferdselsbudsjett. Han understreket viktigheten av at den politiske og administrative prosessen fortsetter. Strand minte på nødvendigheten av å stå på startstreken når siste etappe av løpet for Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 går nå.

Fylkesordfører Jon Aasen understreket det fylkeskommunale ansvar for samferdsel. Samtidig pekte han på at sterke byer skaper attraktive regioner og sa at, - Mørebyene er avhengig av omlandet for å skape et spesialisert kunnskapsintensivt næringsliv. Samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen og andre aktører som er villige til å satse på kollektivtrafikk, bypakker, gode løsninger for bestillings-transport, er nødvendig. Gode løsninger vil utløse tilskudd fra belønningsordningen.

Selv om Ålesund er kommet lengst i sitt arbeid, viste byenes gjennomgang av framdriften i arbeidet at utfordringene er stort sett de samme. Å løse trafikkproblemene, og å legge til rette for gode kollektivløsninger, et planarbeid på etterskudd, og å vareta miljøutfordringene var moment som ble understreket. De store utfordringene; å få fram kostnadsoverslagene, jobbe med finansieringen og å få en god politisk prosess som sikrer fortsatt framdrift med et «go» i løpet av 2015, ble påpekt av flere innledere.

Mens Ålesund og Molde i stor grad har sine løsninger klare, er ikke Kristiansund kommet i mål. Det er et politisk flertall i Kristiansund ber om ny tunnelutredning. Kjetil Strand advarte mot å kaste inn nye alternative forslag nå. Han viste til dilemmaet med mangelen av reguleringsplaner som grunnlag for å søke om midler i NTP for bypakkene.

I sin orientering var prosjektlederne for bypakkene, Siv Sudgott, Ivar-Ole Mittet og Anni Kari Pedersen opptatt av å følge opp miljømålene i Klimameldingen, bygge ut gang- og sykkelvegnettet, legge til rette for økt kollektivtrafikk og å sikre gode løsninger for fremtidige innfartsveger til byene.

Jan Stavik og Leif Magne Lillebakk fra Statens vegvesen orienterte om prosessen mot Stortingsproposisjonen for bompengefinansiering og statusen i finansieringen. Det ble vist til nødvendige vedtak om bompengefinansiering i kommuner og fylke og behovet for godkjente reguleringsplaner.

Presentasjoner:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal