Totalt er strekningen mellom Måna og Vassum 6 kilometer lang.

På denne strekning er det to tunneler; Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Videre finnes Bråtan bru, Holtebråte vitlkryssing og Måna gang- og sykkelvegbru.

Utvidelse fra to- til firefelts veg mellom Måna og Vassum

  • Veg som ikke går i tunnel utgjør ca. 3,4 km (fratrukket Bråtan bru på 212 meter)

Nytt løp i Frogntunnelen

  • Frogntunnelen er ca. 1610 meter lang inklusive portaler
  • Det skal legges til rette for trafikkstyring med kryss og pil for stengning av ett felt. På grunn av gode omkjøringsmuligheter skal det ikke planlegges for 2-vegskjøring i ett løp.

Nytt løp og påkobling Vassumtunnelen

  • Det nye løpet i Vassumtunnelen inkludert portal er ca. 260 meter.
  • Trafikk fra E6 kommer i dag inn i Vassumtunnelen i to løp. Disse løpene går sammen til ett løp før utgangen av tunnelen. Det nye løpet må kobles på det eksisterende før utløpet mot E6.

Ny bru parallelt med Bråtan bro

  • Eksisterende Bråtan bro er 212 meter lang med 8 spenn, der største spennvidde er 28,5 meter.

Ny bru parallelt med Holtbråte viltbru

  • Eksisterende Holtbråte bru er 50 meter lang og 10,6 meter bred.

Måna gang-/sykkelveg-bru rives

  • Dagens overgangsbru for gang- og sykkeltrafikk vil bli revet. I det nye toplanskrysset på Måna settes det også av plass til gående og syklende.