Totalt er strekningen mellom Måna og Vassum 6 kilometer lang.

På denne strekning er det to tunneler; Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Videre finnes Bråtan bru, Holtebråte vitlkryssing og Måna gang- og sykkelvegbru.

Utvidelse fra to- til firefelts veg mellom Måna og Vassum

  • Veg som ikke går i tunnel utgjør ca. 3,4 km (fratrukket Bråtan bru på 212 meter)

Nytt løp i Frogntunnelen

  • Frogntunnelen er ca. 1610 meter lang inklusive portaler
  • Det skal legges til rette for trafikkstyring med kryss og pil for stengning av ett felt. På grunn av gode omkjøringsmuligheter skal det ikke planlegges for 2-vegskjøring i ett løp.

Nytt løp og påkobling Vassumtunnelen

  • Det nye løpet i Vassumtunnelen inkludert portal er ca. 260 meter.
  • Trafikk fra E6 kommer i dag inn i Vassumtunnelen i to løp. Disse løpene går sammen til ett løp før utgangen av tunnelen. Det nye løpet må kobles på det eksisterende før utløpet mot E6.

Ny bru parallelt med Bråtan bro

  • Eksisterende Bråtan bro er 212 meter lang med 8 spenn, der største spennvidde er 28,5 meter.

Ny bru parallelt med Holtbråte viltbru

  • Eksisterende Holtbråte bru er 50 meter lang og 10,6 meter bred.

Måna gang-/sykkelveg-bru rives

  • Dagens overgangsbru for gang- og sykkeltrafikk vil bli revet. I det nye toplanskrysset på Måna settes det også av plass til gående og syklende.

Det skal etableres innfartsparkering ved Frogn videregående skole og en kontrollplass på Måna. Fartsgrensen vil bli 90 km/t.