Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming er hovedmålene.

Det overordnede målet for transportpolitikk i Nasjonal transportplan 2014–2023 er:

«Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».

Det er fastsatt fire hovedmål for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming:

 • Bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.
 • En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
 • Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på klima- og miljøområdet.
 • Et transportsystem som er universelt utformet.

I samsvar med det overordnede mål for transportpolitikken har prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2 - følgende samfunns- og effektmål:

Samfunnsmål

Redusere samfunnets belastning på grunn av redusert fremkommelighet på E134 som en følge av hendelser i Oslofjordtunnelen.

Effektmål

 • Økt fremkommeligheten på E134
  • Oppetiden i Oslofjordtunnelen økes fra 90 prosent til 99 prosent etter åpning.
 • Økt sikkerhet for trafikantene på E134
  • Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av brann i tunnelene på strekningen etter åpning.
  • Ingen ulykker med drepte og alvorlig skadde på E134 mellom Vassum og Verpen etter åpning.