I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er det lagt til grunn at Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 finansieres ved at staten går inn med 1630 millioner kroner, mens bompenger skal bidra med 2870 millioner kroner. Dette er tall i 2018-kr.

Den totale kostnaden for utbyggingen ble i november 2020 beregnet til 5 151 millioner 2020-kroner. 

Det er gitt lokal tilslutning til takster og plassering av bomstasjon i både Frogn og Asker kommune, og også i Viken fylkeskommune.