I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 er det lagt til grunn at Oslofjordforbindelsen

Byggetrinn 2 finansieres ved at staten går inn med 1739 millioner kroner, mens bompenger skal bidra med 3092 millioner kroner. Dette er tall i 2021-kr.

Den totale kostnaden for utbyggingen ble i 2021 beregnet til 5 390 millioner 2021-kroner. 

Det er gitt lokal tilslutning til takster og plassering av bomstasjon i både Frogn og Asker kommune, og også i Viken fylkeskommune. Det blir kun en bomstasjon. Bomstasjonen vil bli plassert ved Oslofjordtunnelens innløp på Måna, samme sted som for byggetrinn 1.