Statens vegvesen varsler om høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering på Gamle Okstadbakkan hovedsykkelveg

Statens vegvesen har på vegne av Miljøpakken laget et forslag til detaljregulering av hovedsykkelveg langs fv. 6686 Gamle Okstadbakkan i Trondheim kommune. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7, jf. samme lov § 12-10 legges forslaget ut til offentlig ettersyn og høring. 

Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til .

Informasjonsmøte 15. august 

I forbindelse med høringen inviterte Statens vegvesen til offentlig informasjonsmøte. Her kan du se presentasjonene som ble holdt: 

Ta gjerne kontakt med oss

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte prosjektleder Torstein Ryeng tlf. 48 19 80 56, e-post .

Frist for innspill er satt til 10.september 2023.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag