Statens vegvesen har i samarbeid med Sunndal kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering som legger til rette for ny bru på riksveg 70 ved Fale.

Statens vegvesen har i samarbeid med Sunndal kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering som legger til rette for ny bru på riksveg 70 ved Fale, over elva Driva i Sunndal kommune.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7, jf. samme lov §12-10 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer. Planforslaget blir samtidig sendt til uttalelse hos offentlige høringsinstanser.

Planforslag er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3 og § 3-7.

Hensikten med planen

Riksvegen er en viktig hovedfartsåre mellom Trøndelag og Møre og Romsdal hvor en vesentlig del av trafikken er gjennomgangstrafikk. Eksisterende bru på Rv. 70 ved Fale tilfredsstiller ikke krav til bruksklasse BK10/60 og det planlegges derfor ny bru.

Planområdene

Detaljregulering for Fale bru er delt i to områder, et bruområde og et deponiområde for overskuddsmasser fra bru- og tilhørende veganlegg. Planområdet ligger ca. 16 km sørøst for Sunndal sentrum. Utstrekning på ny bru med tilhørende ombygd veg er ca. 800 meter.

Planområdet ved Fale bru er ca. 54,7 dekar og omfatter eiendommene gnr/bnr 29/2, 29/4, 29/9, 29/10, 29/15, 29/16, 30/1, 30/7, 30/8, 31/1, 31/2, 31/3, 31/5, 32/2, 32/6, 16, 32/19 og 32/23. Planområdet for permanent massedeponi ved Røyhjellen gård er ca. 69,1 dekar og har gnr/bnr 33/1, 33/2. Område ligger ca. 1,5 km vest for Fale bru.

Planområdet er delt i to, et bruområde og et deponiområde.

Om planforslaget

Det planlegges ny Fale bru for å tilfredsstille dagens krav til transportsystemet på riksvegnettet. Samtidig med bygging av ny bru på sørsiden av den eksisterende brua, vil også veglinja bli justert og legges litt lenger sør. Eksisterende bru rives når ny vegløsning er satt i drift.

Planforslaget omfatter også ny atkomst til Brekkhaugen gård, en mindre justering av traseen til fylkesveg 6140 – Hoåsvegen, under brua, tilpasning av vegkryss mot kommunal veg 2141 – Vermøyvegen og terrengbearbeiding i skråning vest for Vermøyvegen.

Det planlegges for at deponiområdet fylles opp med overskuddsmasser fra Fale bru, og andre prosjekter i regi av Statens vegvesen, og opparbeides til beitemark for grunneieren, Røyhjellen gård. I det planlagte deponiområdet tillates deponering av inntil 84 00 m3 nye masser.

Driva er nasjonalt laksevassdrag, og det skal tas nødvendig hensyn til miljø ved planlegging og prosjektering for seinere utbygging, forvaltning og drift.

Eksisterende bebyggelse på Falelykkja blir stående tett på ny vegtrase og tillates fjernet. Adkomst til Falelykkja reguleres bort og arealet reguleres til landbruksformål.

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune er grunneier i det meste av arealet som berøres for å etablere ny bru med tilhørende veglinjer og terrengarbeider.

Ta gjerne kontakt med oss

 

Det blir ikke lagt opp til åpen kontordag eller fysiske møter i forbindelse med høringen. Har du spørsmål til planforslaget, ta kontakt med Algirdas Audzijonis på telefon 92559543 eller 

Merknader til planforslaget

Merknader til planforslaget skal sendes til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller med e-post til firmapost@vegvesen.no.

Oversendelse merkes med «R20210520 Rv.70 Fale bru»

Eventuelle merknader og kommentarer til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen,

Frist for innspill er satt til 06. november2023.

 Dokumenter

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal