Byggingen startet våren 2023 og det er nå tilnærmet full drift på anlegget. Prosjektet skal åpne for trafikk i 2027.

Siste nytt:

Her er noe av arbeidet som pågår nå 

  • Driving av den 1,9 km lange Drotningsviktunnelen er godt igang
  • I april 2024 var det gjennomslag i den 900 meter lange Kolltveittunnelen 
  • Brutårnene på Knarrevik-sida reiser seg
  • Arbeidet med bruytårnene i Drotningsvik er også startet
  • Forskjæringen til Straumetunnelen er klar og drivingen av tunnelen starter i sommer
  • Flere mindre konstruksjoner langs strekningen, som kulverter og gang- og sykkelbroer er ferdige eller pågynt

Den nye vegen skal sikre regularitet og framkommelighet fra vest inn mot Bergen. Reisetiden i rush blir redusert med opp til 20 minutter og blir en stor forbedring for trafikanter og kollektivtrafikk mellom Øygarden kommune og Bergen kommune. 

Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts veg fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss ved fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. Om lag 4,6 km går i tunnel.

  • Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg.
  • Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg.
  • Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet.

OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner. Kontrakten ble signert i mai  2022. Byggetiden for ny firfeltsveg er fem år, og prosjektet skal åpne for trafikk i 2027.

Sotra Link skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning.

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider. Totalrammen for prosjektet er  23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. 

Kart over nytt Sotrasamband
Nytt Sotrasamband skal byggast på strekninga frå Kolltveit i Øygarden kommune til Storavatnet i Bergen kommune.


Prosjektet går gjennom et område med mye boliger og næringsvirksomhet. I 2017 var årsdøgnstrafikken på om lag 27 400 kjøretøy. Transportsystemet svært sårbart, med eksisterende to-felts Sotrabru som eneste landfaste adkomst Øygarden kommune, som har omfattende næringsliv innen olje- og gass-sektoren, inkludert Ågotnesbasen og Stureterminalen.

Animasjonsfilm som viser ny rv. 555 fra Kolltveit i Øygarden til Storavatnet i Bergen. Norsk tale. Tekstet på engelsk.
Animasjonsfilm som viser ny riksveg 555 Sotrasambandet. Filmen er produsert av Sotra Link. Statens vegvesen har tildelt Sotra Link kontrakten for bygging av nytt Sotrasamband. Video: Sotra Link september 2021.

Vei:
Rv. 555
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Øygarden, Bergen
Fylker:
Vestland
Lengde:
9,4 km
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
23,1 milliarder 2022-kroner
Oppstart:
Vinter 2023
Antatt åpnet:
Juni 2027

Ny Sotrabru vil krysse Raunefjorden mellom Bergen og Sotra i dagens høgspenttrasé. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
Telefon:
47685804

Kontakter

Lene Sælen Rivenes

Prosjektleder
Telefon:
932 27 521
E-post:

Linn Christin Rebnord

Nabokontakt og prosjektstøtte
Telefon:
476 85 804
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
97078677
E-post:

Sist oppdatert: