Sotrasambandet skal sikre langsiktige gode og trygge kommunikasjonstilhøve for alle trafikkantgrupper og legge grunnlag for vidare vekst og regional utvikling.

Kollektivtrafikken skal sikrast minst like god framkomst som biltrafikken og ha høg transportstandard for dei reisande. Det skal etablerast eit attraktivt og trygt gang-/sykkeltilbod mellom Sotra og Bergen.