VegDim er et FoUI-program med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygninger.

illustrasjon av prosjektet vegdim
.

English version: please scroll down and choose English from the bottom menu bar.

En viktig del av VegDim er utvikling av dataprogrammet ERAPave PP i samarbeid med VTI og Trafikverket i Sverige. ERAPave PP vil kunne beregne nedbrytning og levetid av vegen på grunn av belastning fra trafikk og klima. Programmet tilpasses norske forhold og byggemetoder slik at det kan tas hensyn til livsløpskostnader og miljøeffekter ved planlegging og optimalisering av vegoverbygninger på en bedre måte enn vi gjør i dag.

Dette vil være et godt hjelpemiddel for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp, som vil bidra til å nå nasjonale klimamål.

Det svenske ERAPave PP (Elastic Response Analysis of Pavements – Performance Predictions) systemet ble valgt etter en evaluering av aktuelle systemer for norske forhold. En midlertidig versjon av ERAPave PP er tilgjengelig for nedlasting (vti.se).

Nytten av ERAPave PP

ERAPave PP vil blant annet gi oss en større fleksibilitet i valg av materialer og lagtykkelser enn dagens praksis (N200 Vegbygging). Dagens praksis er empirisk bygd opp, og baserer seg på indeksmetoden, og tar utgangspunkt i tabeller og formler i N200. Parameterne og kriteriene i denne metoden blir satt på generell basis, og varierer lite med tanke på lokale forhold. ERAPave PP tar inn flere og lokale parametere. Når systemet er modent, vil dette implementeres i N200. Systemet vil kunne brukes både for nybygging, vedlikehold og forsterkning av veg.

Bruk av det nye dimensjoneringssystemet vil gjøre det mulig å ta mer hensyn til lokale forhold (materialer, trafikk, klima) og gi større fleksibilitet i valg av vegoverbygninger.

Det vil gi bedre forståelse for hva som påvirker nedbrytningen av veger, og bedre dokumentasjon på dette. I tillegg vil dette gi mulighet for kobling mot andre digitale verktøy for planlegging, bygging og vedlikehold. Programmet vil gjennom interessante studentoppgaver og ny kunnskap også bidra til bedre rekruttering til fagområdet.

Bakgrunn for FoUI-programmet VegDim

Dagens norske dimensjoneringssystem for vegoverbygning (N200 Vegbygging) er relativt regelbundet og det er behov for mer fleksibilitet og modernisering.
Det er behov for et system med bedre mulighet for optimalisering av vegoverbygninger og materialbruk.

I tillegg er det behov for å utnytte det eksisterende vegnettet bedre, med tyngre kjøretøy og økt totalvekt. Det er også nødvendig å ta hensyn til klimaendringer på levetiden til vegoverbygninger.

Samtidig legges det økende vekt på bærekraft, der vegbygging og vedlikehold skal vurderes ut fra totale levetidskostnader, miljømessige og sosiale konsekvenser. Derfor trenger vi et bedre system for å gjøre riktige miljøvalg i dimensjonering av vegoverbygninger. Levetiden av ulike konstruksjoner og materialer er en av de viktigste inngangsparameterne for å kunne gjennomføre LCA og LCCA med bedre nøyaktighet. I dag er grunnlaget i disse analysene relativt usikkert og det mangler dokumentasjon på levetid (her gjøres det i dag bare «grove» antagelser).

Arbeidspakker som FoUI-programmet VegDim består av

  1. Prosjektledelse (Brynhild Snilsberg/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Sikre god prosjektledelse og fremdrift, og koordinering mellom partnere både nasjonalt og med Sverige (Trafikverket, VTI, NTNU, ViaNova, UiA).
  2. Valg av ME dimensjoneringssystem (Rabbira Saba/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Velge system som skal benyttes i Norge.
  3. Kalibrering og pilotering (Johnny M Johnsen/ViaNova): Utprøving og validering/kalibrering av ERAPave PP for norske forhold, samt introduksjon av ERAPave PP i norsk fagmiljø – opplæring.
  4. Materialdata (Rabbira Saba/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Bygge opp database for norske vegbyggingsmaterialer og undergrunn.
  5. Trafikkdata (Leif Bakløkk/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Skaffe oversikt over belastning/vekter (aksellaster, antall aksler pr kjøretøy og totalvekter) for de tunge kjøretøyene for vegnettet i Norge.
  6. Klimadata (Rabbira Saba/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Samle nødvendige norske klimadata for ERAPave PP.
  7. Frostmodell (Kjell Arne Skoglund/Statens vegvesen Myndighet og regelverk): Etablere modell for beregning av frostnedtrengning og telehiv i ERAPave PP.
  8. Krav (Kjell Arne Skoglund/Statens vegvesen Myndighet og regelverk): Tilpasse norsk regelverk til nytt dimensjoneringssystem.
  9. Implementering og kompetanse (Joralf Aurstad/Statens vegvesen Myndighet og regelverk): Bygge langsiktig kompetanse innen analytisk dimensjonering av veger i Norge, samt sikre god plan for implementering av ERAPave PP i Norge.
  10. Analyser (Sara Anastasio/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Bruke ERAPave PP til å dokumentere hvordan vi i fremtiden bør bygge vegoverbygninger i Norge for å få en optimal vegoverbygning med tanke på lang levetid, lave livsløpskostnader og minst mulig klimabelastning/energiforbruk.

Fagdag 18. oktober 2023 i Trondheim

Vi ønsker å invitere til et nytt seminar i FoUI-programmet VegDim. I år vil vi fokusere på demonstrasjon og anvendelse av det digitale dimensjoneringssystemet og analyseverktøyet ERAPave PP (vti.se) samt plan for implementering, i tillegg til omtale av noen sentrale faglige tema. Dette vil være interessant for både rådgivende ingeniører, vegforvaltere/byggherrer, universitet/høyskoler og entreprenører.

Det vil bli gratis å delta, og vi spanderer en enkel lunsj.

Seminaret holdes i Pirsenteret, Havnegata 9, Trondheim (mazemap.com). Vi har et maks antall på rundt 100 personer i auditoriet, så det er først til mølla. Det er kun mulig med fysisk deltagelse.

Kontakt

Prosjektleder , sjefingeniør Teknologi Drift og vedlikehold, Statens vegvesen

Gå videre