Samferdselsdepartementet er i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.

I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til Statens vegvesen, Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Kystverket og Nye Veier AS (transportvirksomhetene). Svarene på deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Virksomhetene vil ikke legge frem et felles grunnlagsdokument som vi har gjort tidligere.

Nasjonal transportplan (NTP)