I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Statens vegvesen bes om å koordinere arbeidet med oppdragene. Oppdragsbrevene kan du lese på regjeringens nettsider.

Som et forberedende arbeid ble virksomhetene bedt om å vurdere hvordan NTP kunne bli mer overordnet og strategisk.

I tillegg har virksomhetene utarbeidet egne rapporter og bestilt konsulentrapporter som grunnlag for det videre NTP-arbeidet. Utredningene er innen sju utvalgte områder, og skal gi faglige anbefalinger i arbeidet. Anbefalingene står for prosjektgruppenes egen regning.

Klima

Miljø

Teknologi

 Byområdene

 Godstransport

 Transportsikkerhet

Samfunnssikkerhet

Transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser

Trender for transportsektoren