I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Statens vegvesen bes om å koordinere arbeidet med oppdragene.

Transportvirksomhetene har mottatt seks oppdrag innen følgende tema:

 1. Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk (regjeringen.no)
  Oppdragsbesvarelse fra Statens vegvesen (oversendt 1. oktober 2019)
  - Hoveddokument
  - Prosjektomtaler (vedlegg 1)
  - Prosjektark (vedlegg 2) 
 2. Utviklingstrekk og framskrivninger (regjeringen.no) 
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 13. september 2019)
 3. Utfordringer i transportkorridorer og byområder (regjeringen.no) 
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 13. september 2019)
 4. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser (regjeringen.no)
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 1. september 2019)
 5. Videre arbeid med byområdene (regjeringen.no)
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (pdf) (oversendt 1. oktober 2019)
 6. Samfunnssikkerhet (regjeringen.no) (frist 1. november 2019)

Som et forberedende arbeid ble virksomhetene bedt om å vurdere hvordan NTP kunne bli mer overordnet og strategisk.

I tillegg har virksomhetene utarbeidet egne rapporter og bestilt konsulentrapporter som grunnlag for det videre NTP-arbeidet. Utredningene er innen sju utvalgte områder, og skal gi faglige anbefalinger i arbeidet. Anbefalingene står for prosjektgruppenes egen regning.

Klima

Miljø

Teknologi

 Byområdene

 Godstransport

 Transportsikkerhet

Samfunnssikkerhet

Transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser

Trender for transportsektoren