De fleste av prosjektene er et samarbeid mellom private, offentlige og FoU-aktører.

Er du en aktør innen ITS og ønsker prosjektet ditt i prosjektbanken? Kontakt oss på e-post its-portalen@vegvesen.no 

Evaluerte prosjekter

BEDRE BY

Det overordnede målet med dette arbeidet er å frembringe et faglig grunnlag for å utvikle verktøy som gjør at man når nasjonale mål for bytransport. Inneholder en rekke underprogram om trafikkdata.

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les mer: Bedre by (vegvesen.no)

ELinGO

En konseptanalyse av elektrifisering av tung veitransport. Analyse av potensialet i ulike teknologier.

Prosjekteier: Ledet av Statens vegvesen. Samarbeid med en rekke andre aktører i akademia og næringslivet

Evalueringsrapport: Elektrisk veg i Norge? Oppsummering av en konseptanalyse (PDF)

Les mer: ELinGO (Sintef)

Nordic Way 1

Nordisk samarbeidsprosjekt for å prøve ut ulike ITS-løsninger. Prosjektet fortsetter i Nordic Way 2 og 3.

Prosjekteier: Private og offentlige aktører i de nordiske landene

Evalueringsrapport: Nordic Way - final report (PDF)

Personvern og trafikk

Forskning på en rekke problemstillinger knyttet til personvern og trafikk.

Prosjekteier: Statens vegvesen, Trafikkøkonomisk institutt, Sintef og IRIS

Les mer: Personvern og trafikk (vegvesen.no)

Smartere vegtrafikk med ITS (SmITS)

Prosjektet forsøker å finne ITS-løsninger som bidrar til mer sikker og miljøvennlig transport.

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les merSmartere vegtrafikk med ITS (vegvesen.no)

Pågående prosjekter

BEVEGELSE

FoU-prosjekt for å få flere til å gå eller sykle. Underprosjekt om autonome busser. 

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les merBevegelse (vegvesen.no) 

Borealis

Prosjektet består av en 40 kilometer lang E8-strekning i Skibotndalen fungerer i dag som et nasjonalt testlaboratorium for ITS. Blant teknologiene som testes er selvkjørende biler. Tanken bak prosjektet er å teste teknologiene under vanskelige forhold.

Prosjekteier: Statens vegvesen. Samarbeider med finske trafikverket

Les mer: Borealis (vegvesen.no)

DynamITe

Prosjektet handler om å optimalisering av algoritmer og modeller for å effektivisere persontransport.

Prosjekteier: Ledet av Sintef. Statens vegvesen, ITS Norge, NTNU og Distribution Innovation AS som partnere.

Les mer: Dynamite (Sintef) 

GeoSum

Samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og private for umiddelbar regulering av trafikken. Prosjektet innebærer en umiddelbar bruk av virkemidler som fartsgrenser, tollmurer o.l. gjennom å sende informasjon mellom kjøretøy og infrastruktur.

Prosjekteier: Sintef, Statens vegvesen, Volvo, Q-free og NTNU

Les mer: Geofencing for smart bytransport (Sintef)

Nomad

Prosjektet går ut på å lage et åpent, nordisk system for å utveksle trafikkdata for mobility as a service (MaaS).

Prosjekteier: ITS Norge og Nordic Innovation

Les mernomadmobility.org

NordicWay 2

Nordisk samarbeidsprosjekt for å teste ut ulike ITS-løsninger.

Prosjekteier: Offentlige og private aktører i de nordiske landene

Les mernordicway.net

Regsmart

Analyser av muligheter og utfordringer som det offentlige står ovenfor ved overgangen til smart mobilitet.

Prosjekteier: Transportøkonomisk institutt

Les mer: Regulating smart mobility (PDF)

SMARTere logistikk

Bruke ny teknologi for å drifte vedlikehold mer effektivt.

Prosjekteier: Ledet av Statens vegvesen. En rekke andre partnere i de private næringsliv og akademia.

Les mer: Smartere vedlikehold (vegvesen.no) 

Smartere transport Bodø

Prosjektet har som mål å endre reisevaner ved å tilby kunder sømløse reiseopplevelser og informasjon som bidrar til mer effektiv transport. Skal også dele data for å legge grunnlaget for lokal og regional innovasjon.

Prosjekteier: Nordland fylkeskommune

Les mersmarteretransportbodo.no

Smartere transport i Oslo-regionen (STOR)

Utvikler nye ITS-tjenester som blant annet autonome busser og trafikklysassistanse. Prosjektet har et mål om å få bedre mobilitetstjenester og lavere klimautslipp.

Prosjekteier: Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Oslo kommune, Ruter og Sopra Steria.

Les merStor (vegvesen.no) 

SmartFeeder

Prosjektet skal utarbeide anbefalinger for implementering av autonome kjøretøy i Norge. Det vil ta for seg effekter, brukerkrav, lovgivning, forretningsmodeller, suksesskriterier, barrierer, rammebetingelser og lage fremtidsscenarier.

Prosjekteier: Sintef

Les merSmartFeeder (Sintef.no) 

TRANSFEED

Prosjektet går ut på å bruke ITS for å gi tilbakemeldinger til føreren på sin kjørestil for å sørge for mer miljøvennlig kjøring.

Prosjekteier: Transportøkonomisk institutt

Les merTransfeed (Tøi)