Parkeringsforskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, både offentlige og private parkeringstilbud.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017.

Med vilkårsparkering menes:

  • parkering mot betaling
  • parkering med tidsbegrensning
  • parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor oppmerket felt.

Parkeringstilbudet må være for allmennheten. Dette medfører at parkering reservert for særskilte grupper faller helt eller delvis utenfor forskriften. Det er også enkelte andre unntak.

Parkeringsforskriften tar for seg de fleste sider knyttet opp mot vilkårsparkering, blant annet standardiserte satser på kontrollsanksjonene som ilegges hvis parkeringsreglene ikke overholdes, krav om parkeringsplasser for el-biler og forflytningshemmede, standardisering av skilting og krav om opplæring av parkeringsvakter.

Formålet med reglene er å gjøre parkering mer forbrukervennlige, sikre universelt utformede tilbud, gi likere konkurranseforhold og legge til rette for offentlig kontroll av virksomhetene.

Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følger av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av parkeringsforskriften, men reguleres i forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Parkeringsregisteret

Alle som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere virksomheten og parkeringsområdene i et sentralt register.

Gebyrfinansiering

Parkeringsvirksomheter og opplæringstilbydere skal betale gebyr for å dekke kostnader Statens vegvesen har ved å forvalte parkeringsforskriften.

Tilsyn

Det er opprettet en faggruppe i Statens vegvesen som følger opp parkeringstilbyderne og se til at de følger regelverket. I tillegg skal faggruppen behandle søknader og unntak fra forskriftens krav.

Parkeringsklagenemnda

Det er opprettet en obligatorisk parkeringsklagenemnd (pklagenemnda.no). Hvis klagen til parkeringsvirksomheten har blitt avslått, kan avgjørelsen klages til parkeringsklagenemnda.

Parkeringsklagenemnda er et selvstendig og uavhengig klageorgan, og ligger ikke under Statens vegvesen.

Har du spørsmål?

Spørsmål om regelverket for vilkårsparkering og parkeringsregisteret kan rettes til