Grunnlaget for et godt resultat av vinterdriften legges gjennom et godt forarbeid. Gode rutiner for utførelse av driftsoppgaver sikrer en best mulig kvalitet på det arbeidet som skal utføres.

I tillegg til brøyting, snørydding og friksjonsforbedrende tiltak med sand og salt er det også en god del andre oppgaver som er viktig for å sikre god framkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren:

 • Fjerning av is (istapper) i tunnel og skjæringer som kan falle ned i kjørebanen. Is i skjæringer bygger seg opp i kuldeperioder der vann kommer ut gjennom sprekker eller som overflatevann og fryser til etter hvert. Dersom det ikke er brede nok grøfter eller etablert nett for is-sikring må is som kan falle ned på vegbanen fjernes
 • Drifte snø- og skredsikringsanlegg
 • Drifting av snøskjermer
 • Overvåking, opprydding mv. i forbindelse med snøskred
 • Fjerne issvuller og iskjøving fra vegbanen
 • Åpning av vinterstengte veger
 • Renhold av skilt og fjerning av snø foran skilt
 • Oppsetting, supplering og nedtaking av brøytestikk. Selv om hovedhensikten med brøytestikk er å markere brøytearealet er også refleksen på stikkene til stor hjelp for trafikantene i mørket da de kan gi god optisk ledning
 • Utbedring av telehiv og varsling av trafikkfarlige telehiv gjennom skilting mv.
 • Tining av stikkrenner og sluk for å sikre åpne vannveier
 • Åpning av vannveier for å sikre avrenning av smeltevann og lede bort vann fra vegens overflate som følge av snøsmelting eller regn som oppdemmes på vegbanen
 • Renhold og feiing av vegområde
 • Begrensing av svevestøv (i byer og tettsteder)
 • Opprettholde funksjonalitet til ledelinje og indikatorfelt