Statens vegvesen deltar i faglig nettverk, internasjonal vinterforskning og samarbeid med ulike undervisningsinstitusjoner for tekniske fag.

Statens vegvesen er med i Bransjenettverk for vinterdrift  som er et nettverk for erfaringsutveksling mellom aktører som jobber med vinterdrift.

Internasjonalt samarbeid om vinterforskning

NVF

Nordisk veiforum er et samarbeidsorgan for fagfolk i de nordiske landene. Formålet er å fremme utvikling innen vei- og trafikksektoren i Norden. NVF-utvalg Drift og vedlikehold har jobbet mye med å utveksle erfaringer med drift og vedlikehold i Norden, deriblant vinterdrift.

Som en del av NVF-arbeidet er det etablert en nordisk gruppe for vintertjenester sammensatt av representanter fra de sentrale veiadministrasjonene i Danmark, Sverige, Finland, Færøyene, Island og Norge. Gruppen utgir statusrapporter hvert eller hvert andre år. Rapportene gir oversikt over vinterprosjekter i de nordiske landene samt oversikt over ressursforbruk (kostnader, salt, sand). 

NordFoU

NordFou er et nordisk samarbeidsorgan for veimyndighetene som har ansvaret for å initiere, finansiere og gjennomføre felles nordiske forskningsprosjekter. 

Organisasjonen har som mål å utvikle FoU i forhold til innovasjon, synergi og utvikling av nordiske FoU-miljøer til fordel for de nordiske vei-og trafikksystemer.

Følgende vinterprosjekter er gjennomført i løpet av de siste årene:

  • Rostmos (Road State Monitoring System): utvikling av systemer for måling av veiforhold
  • EPAS (External influences spray patterns): undersøker hvordan vind og spredehastighet påvirker spredebilde av salt
  • MORS (Modelling Residual Salt): utvikling av modeller for utvikling av restsalt på veien
  • StanSalt: standardisering av testmetoder for saltspredere mht. krav til nøyaktighet

Piarc

Piarc er en verdensomspennede organisasjon som samler og formidler kunnskap om vei- og trafikkforhold. Den har en egen komité for vinterdrift som samler aktuell erfaring og kompetanse og arrangerer vinterkonferanser hvert 4. år. Den XXVI International Winter Road Congress skulle holdes i Calgary/Canada i februar 2022, men ble arrangert som en digital konferanse på grunn av koronasituasjonen. Neste vinterkongress holdes i Chambery/Frankrike i 2026.

Clear Roads

Clear Roads er et faglig nettverk for vinterdrift i USA med 36 deltakende stater.

Hovedaktiviteter for nettverket er å

  • utveksle erfaringer med vinterdrift
  • evaluere materialer, utstyr og metoder
  • utvikle spesifikasjoner og anbefalinger
  • studere ny teknologi, metoder og verktøy for bedre effektivitet, sikkerhet og miljø
  • formidle kunnskapen fra forskningen

Clear Roads holder møter to ganger per år for å diskutere nye prosjekter og presentere resultater fra pågående prosjekter. Norge er invitert til å delta i møtene for å utveksle erfaringer og kunnskap om vinterdrift.

Informasjon om Clear Roads finnes på clearroads.org

Samarbeid med universiteter og høyskoler

Statens vegvesen har samarbeid med ulike undervisningsinstitusjoner for tekniske fag. Spesielt er NTNU er en viktig samarbeidspartner for utdanning av veiingeniører på mastergradsnivå, spesialisering på PhD-nivå, og etter- og videreutdanning (EVU) innen drift, vedlikehold og veiteknologi.

Med basis i en samarbeidsavtale med Statens vegvesen opprettet med NTNU i 2013 ble Forskningssenter Vinterdrift etablert for å knytte forskning tettere opp mot undervisningen. Les mer om Forskningssenter Vinterdrift på NTNU. Her finner man også en oversikt over relevante Masteroppgaver knyttet mot vinter.

Bildet viser professor og stipendiat i praktisk arbeid på laboratoriet.
Leder av Forskningssenter Vinterdrift professor Alex Klein-Paste og den gang PhD-stipendiat Kine Nilssen som nå er ansatt i Statens vegvesen. Foto: Håkon Aurlien