Brøyte-/ryddeareal omfatter kjøreareal, sideareal og ferdselsareal for gående og syklende.

Dette er definert i kontrakten og håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger og omfatter all brøyting og rydding som beskrevet i kontrakten som f.eks. på

 • veibane med veiskulder for kjørende
 • ferdselsareal for gående og syklende
 • busslommer med og uten leskur
 • rasteplasser som er åpne om vinteren
 • kontroll- og veieplasser
 • hvileplasser
 • kollektivtrafikkterminaler
 • ferjekaiers landområde
 • innfartsparkeringsplasser
 • snuplasser
 • havarilommer
 • kjettingplasser og strøsandplasser

Brøyteberedskap er en del av denne oppgaven. Effektiv brøyting, snø- og isrydding med hyppige tiltak er et viktig grunnlag.

Hensikten med snøbrøyting er å fjerne løs snø fra et brøyteareal. Brøytearealet kan i tillegg til veibanen også omfatte møteplasser, busslommer, rasteplasser, snuplasser, parkeringsplasser, gang- og sykkelfelt, fortau mv.

Snøbrøyting utføres vanligvis med plog montert på en lastebil, men også traktor, høvel eller hjullaster kan brukes som bæremaskin.

Snøbrøyting bør utføres under eller umiddelbart etter snøvær. Det er viktig å etterstrebe at snøbrøyting utføres før perioder med mye trafikk for å unngå at snøen blir nedkjørt til et snødekke som er vanskelig å fjerne med plog. For å få best mulig effekt av plogen bør brøytehastigheten ikke være over 40 km/t.