Det brukes ca. 1 milliard kroner til vinterdrift av riksveiene hver vinter, og dette utgjør ca. 20 prosent av kostnadene til drift og vedlikehold.

Vinteren 2022/23 ble det brukt 112 000 tonn salt og 147 000 tonn sand på riksveiene. Det ble kjørt 6,6 millioner brøytekilometer som tilsvarer gjennomsnittlig 300 brøyteturer fram og tilbake på dette veinettet. Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for fylkesveiene  i 2020 finnes det ingen tilsvarende statistikk for hele fylkesveinettet.

Organisering og beredskap 

Drift av veier om vinteren krever god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak raskt kan settes i verk for å holde standardkravene som er satt.

Statens vegvesen har ansvar for organisering av arbeidet med utførelse av drift og vedlikehold på riksveinettet. Arbeidet utsettes på anbud i femårskontrakter og utføres av entreprenører. Kontraktene utføres etter en felles mal utarbeidet av Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Etter omorganiseringen 1. januar 2020 er ansvaret for riksveiene og fylkesveiene fordelt mellom Statens vegvesen og de nye fylkeskommunene. Statens vegvesen har ansvaret for riksveikontraktene og fylkeskommunene for sine fylkesveikontrakter. I en overgangsperiode vil det være noen videreførte felleskontrakter som styres av Statens vegvesen og fylkeskommunene i fellesskap, men ansvaret for riksveiene og fylkesveiene er også her fordelt.