Få informasjon om driftskontrakter og opplæringsmateriell for entreprenører.

Løpende driftskontrakter

Oversikt løpende vegdriftskontrakter per september 2023 og hovedentreprenør i disse

Mal for driftskontrakter veg

Kurs i kalibrering av friksjonsmålere

Kort introduksjon til friksjonsmåling med bremsemålere og etterhengende utstyr. Dette er måleutstyr som benyttes for å følge opp kravene i driftskontrakt vei.

Presentasjon bremsemålere (YouTube)

Presentasjon etterhengende friksjonsmålere (YouTube)

Kompetansetest og opplæringsmateriell vinterdrift

Personer som utfører vinterdrift i driftskontraktene for Statens vegvesen må gjennomføre en kompetansetest på trafikkstasjon. Flere fylkeskommuner har samme krav. Testen kan kun tas på norsk.

Krav til kompetanse

Kontraktens C3 Spesielle bestemmelser punkt 8.3.3c Vinterdrift setter krav til at alle som skal arbeide med vinterdrift i kontrakten og skal styre eller utføre vinterdrift, skal ha nødvendig kompetanse, teoretisk og praktisk innen vinterdrift.

Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en kompetansetest basert på kompetansekrav beskrevet i kap. D2-IC0833a (PDF). Kompetansetesten skal gjennomføres senest 1. desember den første vintersesongen verifiseringen skal gjelde.

Kravet om verifisering av kompetanse gjelder personell som styrer vinterdrift eller er fører på bil/maskin i vinterdriften. Personell som kun utfører manuelt praktisk arbeid i vinterdriften er unntatt fra dette kravet om verifisering av kompetanse.

Entreprenøren må avklare i hvilken kategori hvert vinterpersonell skal verifiseres og varsle byggherren om dette. Verifisering av kompetanse/kompetansetest skal gjennomføres for den aktuelle kategorien på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Personellkategorier

Kompetansekravene som skal verifiseres er differensiert på følgende personellkategorier:

A Arbeidsledelse

Personell som styrer vinterdrift. Gjelder også personell som utfører vinterdrift selv og har ansvar for utkalling av andre som utfører vinterdrift

Us Utførende/salting

Personell som utfører vinterdrift: Fører på bil/maskin som strør salt (uansett vinterdriftsklasse).

U Utførende

Personell som utfører vinterdrift; Fører på annen bil/maskin enn bil/maskin som strør salt, dvs. dette personellet utfører IKKE salting.

Opplæringsmateriell vinterdrift

Entreprenørene har selv ansvaret for opplæring av sine ansatte, men Statens vegvesen vil fortatt bistå med oppdatering av lærebok og powerpoint-presentasjoner for opplærin. Læreboka Rapport 832 ble oppdatert i 2022, og det er ikke gjort endringer i den. PowerPoint-presentasjonene er oppdatert for 2023, men det er kun gjort mindre endringer.

Tidligere versjoner av kursmateriell

DEMO Kompetansetest vinterdrift

Du er i ferd med å starte opp en DEMO for kompetansetest vinterdrift. Denne demoen viser typiske spørsmål som du vil møte i kompetansetesten på trafikkstasjonen, men spørsmålene er ikke helt like. Demoen og den faktiske kompetansetesten benytter to ulike programvarer, så layout og utseende er noe ulikt. Demoen inneholder spørsmål fra alle kategorier. I kompetansetesten vil du kun få spørsmål innenfor den kategorien du selv jobber og er oppmeldt i.

Kompetansetest vinterdrift

Kompetansetesten består av 40 spørsmål og minst 75 prosent av svarene må være riktige for at testen skal bli godkjent. 

En kandidat som ikke består testen, kan ta testen på nytt på trafikkstasjonen. Kandidaten må da melde seg opp på nytt. Det er ingen begrensning på hvor mange tester en kandidat kan gjennomføre.

Hver oppgave har enten 3 eller 4 svaralternativer, og kun ett alternativ er riktig for hvert spørsmål. Kandidaten har 60 minutter til rådighet. Har du behov for utvidet prøvetid, må du kontakte personalet på trafikkstasjonen før prøvetiden har utløpt. Gjenstående tid står hele tiden på skjermen.

Når testen er gjennomført, får kandidaten beskjed om testen er bestått eller ikke bestått, og det vil også være mulig å se hvilke oppgaver som er besvart feil. De feilbesvarte spørsmålene vil kun vises i en begrenset tidsperiode, og det oppgis ikke hvilket svaralternativ som er korrekt. Når testen er gjennomført, vil kandidaten få et ark hvor det står bestått/ikke bestått og antall feil innenfor hvert tema på prøven.

Kandidaten vil få utdelt D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser (PDF) og D2-ID9300a Bruk av salt (PDF) som lovlige hjelpemidler under testen. Disse er hentet fra dokumenter i driftskontraktene og er beskrevet i vedlegg 2 og 6 i Statens vegvesens rapport 832 «Opplæring i vinterdrift for operatører – Driftskontrakter på riksveg med oppstart 2022 og senere». Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler under prøven, heller ikke penn og papir.

Oppmelding og gjennomføring

Kandidatene må være oppmeldt før gjennomføring. Du melder deg opp selv ved å gå inn på Kurs- og kompetanseportal for arbeidsvarsling, viltsøk og vinterdrift og velge "Vinterdrift Kompetansetest". 

Testene gjennomføres på Statens vegvesens trafikkstasjoner. Kandidatene velger selv tidspunkt for testen. Merk at tidspunkt for å gjennomføre tester kan avvike fra trafikkstasjonens ordinære åpningstid. Det må forhåndsbestilles time for gjennomføring av test. Timer legges ut fortløpende, vi anbefaler derfor å sjekke siden jevnlig for tilgjengelige tidspunkt.  Hvis lang kø kan det være lurt å sjekke på annen trafikkstasjon.

Du må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Se hva Statens vegvesen godtar som legitimasjon.

Gyldighet og tilgang til kompetansebevis

Etter gjennomføring av kompetansetesten vil du få en e-post med melding om at du kan  logge deg inn i portalen for å sjekke status og hente ut ditt digitale kompetansebevis når eksamen er bestått.

Godkjent kompetansetest er gyldig i 5 år fra gjennomføringsdato. Kompetansebevis skal vises fram ved forespørsel. Du vil få en SMS med påminnelse før kompetansebeviset går ut på dato.

Har du tatt kompetansetest ved trafikkstasjon tidligere og mistet kompetansebeviset, kan du gå inn på kompetanseportalen og hente ut digitalt kompetansebevis.

Kontakt oss på e-post hvis du har spørsmål om kompetansetestene eller ikke får tilgang til kompetansebeviset ditt.

Tilrettelegging

Du har mulighet til å få spørsmål og svaralternativer lest opp på prøve-pc. På hvert spørsmål og svaralternativ finner du et høyttaler-symbol som du kan trykke på for å få lest opp informasjonen på siden. For å benytte denne muligheten må du gi beskjed om dette ved ankomsten til trafikkstasjonen. Du vil da få utdelt øretelefoner som kan brukes i testen. Det er ikke tillatt med egne medbrakte øretelefoner, øreklokker, headset eller lignende. Det er også mulig å be om å få bruke lengre tid på prøven.

Det er mulig å få tilrettelagt kompetansetest dersom du har lese-/skrivevansker eller andre behov for hjelp. Det betyr at du har en person til stede under prøven som kan bistå og veilede under gjennomføringen. Hvis du har slikt behov for tilrettelagt prøve må du ta kontakt med byggeledelsen på din kontrakt. Dette krever egne prøverom, og behov for tilrettelagt prøve må derfor meldes til trafikkstasjonen ved bestilling av time.

Kostnader

Kompetansetest koster 650 kroner (pris i 2024) og betales ved gjennomføring av prøven på trafikkstasjonen. Kostnaden dekker også uthenting av digitalt kompetansebevis.